Basis AOV Nationale Nederlanden

Waarom moet u bij ons zijn?

 • Vergelijking meeste verzekeraars van Nederland.
 • Voor een volstrekt onafhankelijk en gedegen advies.
 • Voor de scherpste prijs voor elke AOV: nieuw, oversluiten of second opinion.
 • Ook voor startende ondernemers (zzp-ers, dga, eenmanszaak).
aov arbeidsongeschiktheidsverzekering Nationale Nederlanden Wist u dat 10% van de ondernemers jaarlijks arbeidsongeschikt raakt? En dat u als ondernemer alleen recht heeft op maximaal 3 jaar bijstandsuitkering, maar dan ook alleen indien er weinig of geen eigen vermogen is?

Een AOV van Nationale Nederlanden kan u financiële bescherming bieden: Nationale Nederlanden heeft diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, voor elk wat wils.
De Basis AOV van Nationale-Nederlanden, waarvan u hieronder de toelichting en voorwaarden ziet, is de arbeidsongeschiktheidsverzekering waarbij u het risico op arbeidsongeschiktheid gedurende een periode zelf opvangt. U kunt met de Basis AOV overigens ook maximaal € 12.000,- van uw inkomen verzekeren. En voor ondernemers die korter dan 3 jaar geleden zijn gestart met hun onderneming gelden aantrekkelijke premie kortingen!

Heeft u een nieuwe AOV nodig, of wilt u een second opinion ter vergelijk van een andere offerte, of wilt u weten of u uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering oversluiten moet naar een Basis AOV van Nationale Nederlanden, dan kunt u bij ons gratis en vrijblijvend een offerte Basis AOV Nationale Nederlanden aanvragen.

576-20.0409 Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Basis AOV Polisvoorwaarden Polismantel 448-04 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking Algemeen 2,3 Begrip Arbeidsongeschiktheid 4 Bijzonderheden in de dekking 5 t/m 7 Begrenzing van de dekking 8 Schade Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 9 Vaststelling, omvang, betaling en einde van de uitkeringen 10 t/m 13 Vervaltermijn 14 Premie 15, 16 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 17 Wijziging van het risico Verplichtingen 18,19 Einde van de dekking 20 Extra dekkingen Uitbreiding AOV-dekking 21 t/m 24 Ongevallendekking 25 t/m 32 Rechtsbijstanddekking 33 t/m 42 Slotbepalingen 43 t/m 47 Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippen 1.1. Maatschappij Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., statutair gevestigd te Den Haag. 1.2. Verzekeringnemer Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 1.3. Verzekerde Degene bij wiens arbeidsongeschiktheid uitkering wordt verleend, voorzover daarop krachtens de overeengekomen voorwaarden recht bestaat. 1.4. Verzekeringsgebied De verzekering is van kracht in de gehele wereld. 1.5. Rubriek B De periode na de eerste 365 dagen van arbeidsongeschiktheid. Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking Artikel 2 Strekking van de verzekering Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen bij derving van inkomen door de verzekerde ten gevolge van zijn arbeidsongeschiktheid als gevolg van ongeval en/of ziekte Artikel 3 Grondslag van de verzekering De door verzekeringnemer en verzekerde aan de maatschappij verstrekte opgaven en gedane verklaringen, onder meer in het aanvraagformulier, de gezondheidsverklaring(en) en keuringsrapport(en), vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmee ťťn geheel uit te maken. In geval voornoemde opgaven en verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig blijken te zijn, alsmede in geval van verzwijging als bedoeld in artikel 251 Wetboek van Koophandel, heeft de maatschappij het recht zich overeenkomstig dit wetsartikel op de vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen. Artikel 4 Arbeidsongeschiktheid Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan, waardoor de verzekerde voor tenminste 45% ongeschikt is voor het verrichten van werkzaamheden die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die gelet op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid. Artikel 5 Uitkering Mits verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 4, voorziet de verzekering in een uitkering, die eerst ingaat zodra verzekerde gedurende een aaneengesloten periode van 365 dagen arbeidsongeschikt is geweest waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan vier weken, worden samengeteld. De uitkeringsperiode wordt de rubriek B genoemd. Artikel 6 Recht op uitkering na beŽindiging van de verzekering Indien de verzekering wordt beŽindigd, hetzij door verzekeringnemer hetzij door de maatschappij overeenkomstig het in artikel 15,17 en 18 bepaalde, geschiedt dit onverminderd de rechten op een reeds ingegane uitkering. In de hier bedoelde gevallen zal een verhoging van een uitkeringspercentage niet kunnen plaatsvinden. Artikel 7 Vergoeding van de kosten van reintegratie De met voorafgaande goedkeuring gemaakte kosten verbonden aan reintegratie die niet geacht worden te horen tot de normale kosten van geneeskundige behandeling, zullen boven de uitkering voor arbeidsongeschiktheid worden vergoed, voor zover daarop niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat. Hoofdstuk 3 Begrenzing van de dekking Artikel 8 Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd: 8.1. door opzet of grove schuld van verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende; 8.2. door overmatig gebruik van alcohol c.q. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift; 8.3. door ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank. Van het onder invloed zijn van alcoholhoudende drank is, in de zin van deze polis, in ieder geval sprake indien het bloedalcoholgehalte op het moment van het ongeval 0,8? of hoger was dan wel indien het ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was; 8.4. door ongevallen verzekerde beneden de leeftijd van 23 jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, dan wel indien daarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven; 8.5. hetzij direct, hetzij indirect door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in Den Haag is gedeponeerd; 8.6. door, dan wel verband houdende met atoomkernreacties onverschillig hoe deze zijn ontstaan. De uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden die zich, overeenkomstig hun bestemming, buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriŽle, commerciŽle, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige, of (nietmilitaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ?kerninstallatie? wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), alsmede een kerninstallatie aan boord van een schip. 8.7. Geen recht op uitkering bestaat gedurende de periode waarin verzekerde gedetineerd is in een gevangenis of soortgelijke instelling. Hoofdstuk 4 Schade Artikel 9 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 9.1. Verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid: 9.1.1. zich direct onder behandeling van een bevoegd arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen en al het mogelijke te doen om terug te keren in de werkzaamheden; 9.1.2. zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 3 maanden aan de maatschappij mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde aangifteformulier; 9.1.3. zich op verzoek van de maatschappij te laten onderzoeken door een door de maatschappij aangewezen arts en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor een onderzoek te laten opnemen in een door de maatschappij aan te wijzen ziekenhuis of andere medische instelling. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de maatschappij; 9.1.4. alle door de maatschappij nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te laten verstrekken aan de maatschappij of aan door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen; 9.1.5. geen feiten of omstandigheden te verzwijgen die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn; 9.1.6. de maatschappij onmiddellijk op de hoogte te brengen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel dan wel van de gehele of gedeeltelijke hervatting van zijn beroepswerkzaamheden en/of het verrichten van andere arbeid; 9.1.7. de maatschappij in kennis te stellen van het voornemen van het wijzigen of staken van de bedrijfsactiviteiten; 9.1.8. vooraf overleg te plegen met de maatschappij bij vertrek naar het buitenland voor langer dan 2 maanden; 9.1.9. zich na het intreden van de arbeidsongeschiktheid te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van de maatschappij worden geschaad. 9.2. Verzekeringnemer is gehouden de in de artikelen 9.1. genoemde verplichtingen, voor zover verzekerde daaraan niet heeft voldaan of niet heeft kunnen voldoen, na te komen voor zover dat in zijn vermogen ligt. 9.3. Geen recht op uitkering bestaat indien verzekerde of verzekeringnemer ťťn van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van de maatschappij heeft geschaad. 9.4. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien verzekerde of verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt of heeft laten verstrekken. 9.5. Indien aanmelding van een omstandigheid waaruit voor de maatschappij een verplichting tot schadevergoeding kan voortvloeien, niet plaatsvindt binnen 3 jaar na het ontstaan van deze omstandigheid, vervalt elk recht op schadevergoeding hiervoor. Artikel 10 Vaststelling van de uitkering Zolang verzekerde arbeidsongeschikt is, zullen de mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de uitkering en de periode waarvoor deze zal gelden, worden vastgesteld door de maatschappij aan de hand van gegevens van door de maatschappij aan te wijzen medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens zo spoedig mogelijk na ontvangst daarvan aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Indien verzekeringnemer niet binnen 30 dagen zijn bezwaar heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht het standpunt van de maatschappij te aanvaarden. Artikel 11 Omvang van de uitkering 11.1 Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid is verzekerd een van dag tot dag rechtgevende periodieke uitkering, die per dag ? bij volledige arbeidsongeschiktheid ? 1/365 gedeelte van de verzekerde jaarrente bedraagt. 11.2 De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van: 45 ? 55% : 50% van de verzekerde jaarrente; 55 ? 65% : 60% van de verzekerde jaarrente; 65 ? 80% : 75% van de verzekerde jaarrente; 80 ? 100% : 100% van de verzekerde jaarrente. Voor zover hierboven in dit artikel wordt gesproken over arbeidsongeschiktheid geldt de omschrijving, zoals deze is gegeven in artikel 4. Artikel 12 Betaling van de uitkering De uitbetaling van de door de maatschappij verschuldigd geworden termijnen geschiedt telkens na ťťn maand, met dien verstande, dat bij beŽindiging van de arbeidsongeschiktheid de uitbetaling zal geschieden zo spoedig mogelijk na de dag waarop de beŽindiging aan de maatschappij is bekend geworden, respectievelijk door haar aan verzekeringnemer is meegedeeld. Artikel 13 Einde van de uitkering De uitkering eindigt: 13.1. per de dag waarop verzekerde niet meer tenminste 45% arbeidsongeschikt is; 13.2. per de eerste dag van de eerste maand volgend op de maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd heeft bereikt; 13.3. ingeval van overlijden van verzekerde per de eerste dag van de derde maand, volgend op de maand van overlijden. Indien verzekerde tevens verzekeringnemer was, geschieden de uitkeringen na overlijden aan de echtgeno(o)t(e) van verzekerde, dan wel aan de partner van verzekerde indien hij daarmee duurzaam samenwoonde en bij het ontbreken hiervan aan de erfgenamen van verzekerde; Artikel 14 Vervaltermijn Heeft de maatschappij een (aanbod van) betaling gedaan bij wijze van finale afdoening of een schade definitief afgewezen, dan kan verzekeringnemer dit standpunt aanvechten binnen ťťn jaar nadat hij hiervan op de hoogte is gesteld. Na dit jaar vervalt ieder recht ten opzichte van de maatschappij ter zake van die periode van arbeidsongeschiktheid dan wel die gebeurtenis. Hoofdstuk 5 Premie Artikel 15 Premiebetaling 15.1. Betaling Verzekeringnemer dient de premie en kosten vooruit te betalen binnen 30 dagen nadat zij verschuldigd worden. De verzekering is niet van kracht voor ongevallen die plaatsvinden en voor arbeidsongeschiktheid die is ontstaan of aan het licht getreden of toegenomen (verder te noemen: omstandigheden): ? na de premievervaldag indien de hierboven vermelde termijn van 30 dagen is verstreken zonder dat de premie en kosten zijn betaald; ? indien verzekeringnemer weigert de premie en kosten te voldoen. Nadere ingebrekestelling door de maatschappij is daarbij niet nodig. Verzekeringnemer blijft verplicht de premie en kosten te voldoen. De verzekering wordt weer van kracht voor omstandigheden die plaatsvinden na de dag waarop de premie en kosten door de maatschappij zijn ontvangen. Indien met de maatschappij premiebetaling in termijnen is overeengekomen, wordt de verzekering weer van kracht voor omstandigheden die plaatsvinden na de dag waarop alle onbetaald gebleven premies over de reeds verstreken termijnen, inclusief kosten, door de maatschappij zijn ontvangen. 15.2. Verrekening De maatschappij heeft de bevoegdheid de door haar verschuldigde uitkeringen aan de verzekeringnemer te verrekenen met openstaande premietermijnen. 15.3. Terugbetaling Bij beŽindiging van de verzekering heeft verzekeringnemer recht op terugbetaling van de premie over de periode waarin de verzekering niet meer van kracht is, onder aftrek van administratiekosten. Artikel 16 Restitutie van premie in verband met arbeidsongeschiktheid Zolang verzekerde een uitkering ontvangt zal de over die periode betaalde premie naar evenredigheid van die uitkering worden gerestitueerd. De premierestitutie vindt achteraf op de hoofdpremievervaldag plaats. Hoofdstuk 6 Herziening van tarieven en/of voorwaarden Artikel 17 17.1. Herziening Indien de maatschappij haar tarieven en/of voorwaarden voor verzekeringen van deze soort herziet, heeft zij het recht deze verzekering aan die nieuwe tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Voor die verzekeringen waarop een uitkering wordt gedaan, zal de herziening van de premie plaatsvinden op de door de maatschappij vastgestelde datum; de herziening van de voorwaarden zal echter pas van kracht worden zodra de uitkering is beŽindigd. De maatschappij zal die aanpassing vooraf aankondigen. 17.2. Recht van weigering Verzekeringnemer heeft het recht de aanpassing aan de nieuwe tarieven en/of voorwaarden te weigeren indien de aanpassing leidt tot premieverhoging en/of beperking van de dekking, tenzij deze wijzigingen voortvloeien uit een wettelijke regeling of bepaling. Indien verzekeringnemer van dit recht gebruik wenst te maken, dient hij de maatschappij daarvan, voor het einde van een termijn van 30 dagen na de aangekondigde datum van aanpassing, schriftelijk kennis te geven. De verzekering eindigt dan op de aangekondigde datum van aanpassing of op het tijdstip van weigering indien de weigering na die datum plaatsvindt. 17.3. Voortzetting van de verzekering Heeft verzekeringnemer geen gebruik gemaakt van zijn in 17.2. bedoelde recht, dan wordt hij geacht met de aanpassing in te stemmen. In dat geval wordt de verzekering voortgezet met toepassing van de nieuwe tarieven en/of voorwaarden. Hoofdstuk 7 Wijziging van het risico Artikel 18 Verplichtingen bij wijziging van het beroep of de daaraan verbonden werkzaamheden 18.1. De verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde is verplicht de verzekeraar onmiddellijk kennis te geven, wanneer de verzekerde het op het polisblad vermelde beroep ophoudt daadwerkelijk uit te oefenen of wijzigt, dan wel wanneer de aard en/of de omvang van de aan het beroep verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan. 18.2. Bij wijziging van het op het polisblad vermelde beroep van de verzekerde of in het geval dat de aard en/of de omvang van de aan dat beroep verbonden werkzaamheden een verandering ondergaan, zal de verzekeraar beoordelen of de wijziging respectievelijk verandering een risicoverzwaring inhoudt. Indien dit het geval is heeft de verzekeraar het recht andere voorwaarden te stellen, de premie te wijzigen of de verzekerde jaarrente te verlagen, dan wel de verzekering te beŽindigen. 18.3. Indien de verzekeringnemer met de verhoging van de premie en/of ongunstiger voorwaarden niet akkoord gaat, heeft hij het recht, binnen 30 dagen na de kennisgeving hiervan, de verzekering tussentijds te beŽindigen. De verzekering zal alsdan worden beŽindigd per de datum waarop de verzekeraar de mededeling over de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen. 18.4. Indien verzuimd is kennis te geven van de wijziging van het beroep of de verandering van de aard en/of de omvang van de daaraan verbonden werkzaamheden, zal de verzekeraar, wanneer verzekerde zich arbeidsongeschikt meldt, eveneens beoordelen of de wijziging respectievelijk verandering een risicoverzwaring inhoudt. 18.4.1. Indien er geen sprake is van een risicoverzwaring blijft het recht op uitkering gehandhaafd. 18.4.2. Indien er wel sprake is van risicoverzwaring die er toe leidt dat de verzekering slechts zou worden voortgezet met toepassing van bijzondere voorwaarden en/ of premieverhoging, geschiedt de uitkering: a. met inachtneming van die bijzondere voorwaarden, en/ of; b. in verhouding van de betaalde premie tot de premie die wegens de risicoverzwaring zou zijn verschuldigd. Bij een premieverhoging wordt de nieuwe premie in rekening gebracht vanaf de datum van kennisgeving door de Maatschappij. 18.4.3. Indien een niet tijdig gemelde risicoverzwaring naar het oordeel van de verzekeraar van dien aard is, dat de verzekering niet kan worden voortgezet, bestaat geen recht op uitkering. 18.5 Indien, anders dan ten gevolge van door de verzekeraar vastgestelde arbeidsongeschiktheid de verzekerde geheel of gedeeltelijk ophoudt het op het polisblad vermelde beroep daadwerkelijk uit te oefenen heeft de verzekeraar het recht de verzekering te beŽindigen dan wel op verzoek van de verzekeringnemer gedurende maximaal 365 dagen de dekking op te schorten en gedurende deze periode een premie in rekening te brengen die 15% van de normalitere premie bedraagt. In dit laatste geval wordt de dekking weer van kracht indien de verzekerde een voor de maatschappij acceptabel beroep uitoefent. Niet gedekt is (toename van) arbeidsongeschiktheid die bestaat of ontstaat tijdens de periode van opschorting. Deze opgeschorte dekking vervalt zodra een termijn van 365 dagen is verstreken en verzekerde geen acceptabel beroep uitoefent. Artikel 19 Verplichtingen bij andere wijzigingen 19.1. De verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde is verplicht op straffe van verlies van het recht op uitkering de verzekeraar tijdig vooraf te informeren wanneer: 19.1.1. de verzekerde voor een periode van langer dan 2 maanden naar het buitenland vertrekt; 19.1.2. de verzekerde na het ingaan van deze verzekering verplicht verzekerd wordt ingevolge werknemersverzekeringen of enige andere verplichte voorziening die recht op uitkering geeft in geval van arbeidsongeschiktheid; 19.1.3. de verzekeringnemer, de verzekerde of hun bedrijf sursťance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement verkeert dan wel een schuldsanering plaatsvindt. De verzekeringnemer is verplicht in deze gevallen de verzekeraar desgevraagd in het bezit te stellen van documenten waaruit de wijziging blijkt. In de hier genoemde gevallen heeft de verzekeraar het recht om andere voorwaarden te stellen, de premie te wijzigen of het te verzekeren risico aan te passen, dan wel de verzekering te beŽindigen. Dit recht komt de maatschappij niet toe als de sursťance van betaling, de schuldsanering of het faillissement het gevolg is van de arbeidsongeschiktheid van verzekerde. 19.2. Indien de verzekeringnemer met de verhoging van de premie en/ of ongunstiger polisvoorwaarden niet akkoord gaat, heeft hij het recht binnen 30 dagen na de kennisgeving hiervan de verzekering tussentijds te beŽindigen. De verzekering wordt dan beŽindigd per datum van de wijziging. Er wordt echter over een maximale periode van 365 dagen premierestitutie verleend. Hoofdstuk 8 Einde van de dekking Artikel 20 Einde van de verzekering Onverminderd het elders in deze voorwaarden omtrent opzegging en beŽindiging van de verzekering bepaalde, eindigt de verzekering: 20.1. door een schriftelijke opzegging door verzekeringnemer tegen het einde van de op het polisblad genoemde verzekeringstermijn indien daarbij een opzeggingstermijn van tenminste 2 maanden in acht is genomen; 20.2. zodra de overeengekomen einddatum is bereikt; 20.3. op de datum van overlijden van verzekerde; 20.4. zodra verzekerde met betrekking tot de melding en/of behandeling van een schade opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken geeft of een onware opgave doet en de maatschappij op grond hiervan de verzekering opzegt; 20.5. op een door de maatschappij te bepalen tijdstip indien verzekeringnemer ondanks herhaalde pogingen in gebreke blijft de premie te voldoen. Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen is de verzekering onopzegbaar van de zijde van de maatschappij Hoofdstuk 9 Extra dekkingen Artikel 21 Optie met betrekking tot verhoging verzekerde jaarrente Verzekeringnemer heeft het recht (hierna te noemen ?optierecht?) op de hoofdpremievervaldag 3 jaar na de ingangsdatum van de verzekering en vervolgens telkens na 3 jaar de op dat moment verzekerde jaarrente tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden, maar zonder gezondheidswaarborgen, te verhogen met maximaal 15%. Voor deze verhogingen gelden de volgende voorwaarden. 21.1. De verzekerde jaarrente mag in combinatie met enige andere voorziening ter zake van inkomstenderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid niet meer bedragen dan 80% van het jaarinkomen. Onder jaarinkomen wordt verstaan de inkomsten van verzekerde uit arbeid en/of winst uit onderneming in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. 21.2. Op de desbetreffende optiedatum dient verzekerde: 21.2.1. nog niet de leeftijd van 50 jaar te hebben bereikt; 21.2.2. gedurende de 60 dagen onmiddellijk hieraan voorafgaand niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn geweest, noch een ongeval met als gevolg blijvend letsel te hebben gehad en gedurende deze tijd niet enigerlei uitkering ter zake van inkomstenderving ten gevolge van arbeidsongeschiktheid te hebben ontvangen. 21.3. Een maand voor de optiedatum vraagt de maatschappij aan verzekeringnemer of en zo ja, op welke wijze hij van het optierecht gebruik wenst te maken. Verzekeringnemer dient zijn standpunt hieromtrent binnen ťťn maand na de optiedatum schriftelijk aan de maatschappij kenbaar te hebben gemaakt. Artikel 22 Uitkering bij overlijden gezinslid In geval van overlijden van de tot het gezin van verzekerde behorende ? echtgeno(o)t(e) of partner; ? minderjarige kinderen, geadopteerde kinderen, pleegen/ of stiefkinderen, wordt een uitkering verleend van 7/365 maal de verzekerde jaarrente. Artikel 23 Uitkering bij gezinsuitbreiding In geval van gezinsuitbreiding door geboorte van een eigen kind van verzekerde of door adoptie wordt per kind een uitkering verleend van 7/365 maal de verzekerde jaarrente. Artikel 24 Periodiek geneeskundig onderzoek Verzekerd zijn de kosten van een periodiek geneeskundig onderzoek. Na afloop van een aaneensluitende periode van 3 jaar na de ingangsdatum van de verzekering en vervolgens telkens na 3 jaar heeft verzekerde het recht zich op kosten van de maatschappij aan een algemeen geneeskundig onderzoek te onderwerpen. Voor dit onderzoek zal de maatschappij een coupon ter beschikking stellen, zodra er recht op een periodiek onderzoek is verkregen. Het resultaat van het onderzoek zal niet aan de maatschappij bekend worden gemaakt. Ongevallendekking Artikel 25 Kapitaaluitkering bij overlijden Ingeval van overlijden van verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt een bedrag uitgekeerd ter grootte van de op het moment van overlijden verzekerde jaarrente. Een uitkering wegens blijvende invaliditeit ter zake van hetzelfde ongeval wordt in mindering gebracht op de voor overlijden verschuldigde uitkering. Artikel 26 Kapitaaluitkering bij blijvende invaliditeit Ingeval van blijvende invaliditeit van verzekerde, als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt een uitkering verleend die overeenkomstig het vermelde in artikel 28 wordt vastgesteld op een percentage van een kapitaal ter grootte van tweemaal de op het moment van het ongeval verzekerde jaarrente. 26.1. Als verzekerde vůůr de vaststelling van het uitkeringspercentage ? anders dan door een ongeval ? overlijdt, dan blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de op grond van medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit indien verzekerde niet zou zijn overleden. 26.2. De uitkering bij blijvende invaliditeit wordt bepaald zodra van een stabiele toestand kan worden gesproken, doch in ieder geval binnen 2 jaar na de ongevalsdatum, tenzij tussen verzekeringnemer en de maatschappij anders wordt overeengekomen. Artikel 27 Begrip ongeval Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan een plotseling, onverwacht en van buitenaf op het lichaam van verzekerde rechtstreeks inwerkend geweld waaruit in een ogenblik een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan. Ook wordt onder ongeval verstaan: 27.1. acute vergiftiging ten gevolge van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen en anders dan het binnenkrijgen van allergenen; 27.2. besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mensen, dieren of zaken; 27.3. het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen waardoor inwendig letsel ontstaat, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen; 27.4. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; 27.5. uitputting, verhongering, verdorsting en zonnebrand als gevolg van onvoorziene omstandigheden; 27.6. wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel; 27.7. complicaties of verergering van het ongevalletsel als rechtstreeks gevolg van eerste hulpverlening of van de door het ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling. Artikel 28 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 28.1. De wijze waarop de uitkering bij blijvende invaliditeit wordt vastgesteld is afhankelijk van het gegeven welk lichaamsdeel of orgaan door het bij het ongeval opgelopen letsel geheel of gedeeltelijk verloren is gegaan of onbruikbaar is geworden. 28.2. Bij volledig (functie-)verlies van de volgende organen/lichaamsdelen wordt het daarnaast vermelde percentage van de in artikel 26 bedoelde verzekerde som uitgekeerd: het gezichtsvermogen van beide ogen: 100% het gezichtsvermogen van een oog: 30% doch indien de maatschappij krachtens deze verzekering uitkering verleend heeft wegens verlies van het gezichtsvermogen van het andere oog: 70% het gehoor van beide oren: 60% het gehoor van een oor: 25% doch indien de maatschappij krachtens deze verzekering uitkering verleend heeft wegens gehele doofheid aan het andere oor: 35% een arm (incl. onderarm, hand en vingers): 75% een hand (incl. vingers): 60% een duim: 25% een wijsvinger: 15% een middelvinger: 12% een ringvinger: 10% een pink: 10% een been (incl. onderbeen, voet en tenen): 70% een voet (incl. tenen): 50% een grote teen: 5% een andere teen: 3% de milt: 5% de smaak en reuk samen: 10% een nier: 10% 28.3. Wanneer er sprake is van gedeeltelijk (functie-) verlies van ťťn of meer van de hiervoor genoemde lichaamsdelen of organen wordt een evenredig deel uitgekeerd. 28.4. Bij volledig (functie-)verlies van meer dan ťťn vinger van de hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij verlies van de gehele hand. 28.5. Indien er sprake is van een whiplashsyndroom en/of postcommotioneel syndroom wordt maximaal 5% van de in artikel 26 bedoelde verzekerde som uitgekeerd. 28.6. De bepaling van het percentage (functie-)verlies geschiedt door middel van een medisch onderzoek in Nederland volgens objectieve maatstaven (beroepsbezigheden buiten beschouwing latend) en wel overeenkomstig de op het moment van de vaststelling van het (functie-)verlies laatste uitgave van de ?Guides to the Evaluation of Permanent Impairment? van de American Medical Association (A.M.A.), en/of aangevuld met de richtlijnen van Nederlandse Specialistenverenigingen. De bepaling van het percentage oogheelkundig (functie-) verlies geschiedt niet overeenkomstig de genoemde Guides, maar wel naar Nederlandse maatstaven en begrippen. 28.7. In gevallen die niet vallen onder artikel 28.2. en 28.5. wordt uitgekeerd het percentage van de verzekerde som dat gelijk is aan de mate van blijvend functieverlies die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. 28.8. Invloed van kunst- en hulpmiddelen Bij de bepaling van de mate van functieverlies (artikel 28.6.) wordt uitgegaan van de situatie zonder uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen, doch ? indien geplaatst ? mťt inwendige kunst- of hulpmiddelen. 28.9. Maximumuitkering Voor blijvende invaliditeit ontstaan door ťťn ongeval wordt nooit meer dan 100% van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag uitgekeerd. Artikel 29 Uitsluitingen bij een ongeval Naast de uitsluitingen zoals beschreven in artikel 8 waarbij voor ?arbeidsongeschiktheid die is ontstaan, bevorderd of verergerd door? dient te worden gelezen ?ongevallen? gelden de volgende uitsluitingen. De maatschappij is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van: 29.1. ongevallen ontstaan door opzet of met goedvinden van verzekeringnemer, verzekerde of een andere bij de uitkering belanghebbende; 29.2. ongevallen verband houdende met het door verzekerde plegen van of deelnemen aan een misdrijf of poging daartoe; 29.3. ongevallen ten gevolge van een waagstuk waarbij verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was voor een juiste vervulling van zijn beroep, bij rechtmatige zelfverdediging of bij een poging zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden; 29.4. psychische aandoeningen, van welke aard ook, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreeks gevolg zijn van bij het ongeval ontstaan hersenletsel; 29.5. ongevallen waarbij de maatschappij op grond van verzamelde toedrachtgegevens in redelijkheid aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg was van overmatig alcoholgebruik; 29.6. ongevallen waarvan het ontstaan op enigerlei wijze in relatie staat tot het gebruik van of de verslaving aan bedwelmende, opwekkende of soortgelijke middelen, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een arts geschiedt en verzekerde zich aan de gebruiksaanwijzingen heeft gehouden; 29.7. ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), peesschedeontsteking (tendovaginitis), spierverrekking, niet-totale spier/peesverscheuring, periarthritis humeroscapularis, tennisarm (epicondylitis lateralis), of golfersarm (epicondylitis medialis); 29.8. het binnendringen van ziektekiemen, bijvoorbeeld de verwekkers van malaria door een insectenbeet of -steek; 29.9. de gevolgen van een tekenbeet (ziekte van Lyme) 29.10. de gevolgen van een door verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder de polis gedekt ongeval, dat deze behandeling noodzakelijk maakte; 29.11. ongevallen die verband houden met het gebruikmaken van een motorvliegtuig, anders dan als passagier; 29.12. ongevallen die het gevolg zijn van het ? maken van bergtochten over gletsjers, tenzij onder leiding van een erkende gids; ? klettern; ? deelnemen aan en training voor wedstrijden met motorrijtuigen, motorboten en (brom)fietsen indien in die wedstrijden het snelheidselement overheerst; ? beoefenen van sport als nevenberoep. Artikel 30 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand 30.1. Als de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben indien verzekerde geheel valide en gezond zou zijn geweest, tenzij deze omstandigheden een gevolg zijn van een vroeger ongeval waarvoor de maatschappij reeds krachtens deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog zal moeten verstrekken. Het onder 30.1. bepaalde laat het onder 30.2. bepaalde onverminderd van kracht. 30.2. Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de maatschappij geen uitkering verleend. Artikel 31 Begunstiging 31.1. Als begunstigde op de verzekerde overlijdensuitkering gelden de erfgenamen van verzekerde. Onder erfgenamen wordt hier verstaan; degenen die krachtens erfstelling of de wet deelgerechtigd zijn in de nalatenschap, daaronder begrepen hun erfgenamen en rechtverkrijgenden onder algemene titel met uitzondering van de staat. De onderlinge verdeling geschiedt in de verhouding waarin zij in de nalatenschap, respectievelijk door overlijden ontbonden gemeenschap, zijn gerechtigd. Indien aan twee of meer begunstigden gezamenlijk wordt uitgekeerd is de maatschappij slechts gehouden tot uitkering in ťťn bedrag tegen een gezamenlijke kwijting 31.2. In alle overige gevallen geschiedt de uitkering aan verzekeringnemer. Artikel 32 Verplichtingen bij een ongeval Naast de verplichtingen zoals beschreven in artikel 13, gelden de volgende verplichtingen. 32.1. Termijn van aanmelding 32.1.1. ingeval van overlijden is verzekeringnemer of begunstigde verplicht de maatschappij tenminste 48 uur vůůr de begrafenis of de crematie hiervan in kennis te stellen. 32.1.2. ingeval van blijvende invaliditeit is verzekeringnemer verplicht de maatschappij zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan. Wordt de aanmelding later gedaan, dan kan niettemin een recht op uitkering ontstaan, mits wordt aangetoond dat de maatschappij bij tijdige aanmelding tot uitkering verplicht zou zijn geweest. 32.2. Verplichting van de begunstigde(n) ingeval van overlijden Indien verzekerde overlijdt als gevolg van een ongeval is/zijn de begunstigde(n) verplicht desgevraagd zijn/hun medewerking te verlenen aan alle maatregelen voor de vaststelling van de doodsoorzaak. 32.3. Sanctiebepaling De verzekering geeft geen dekking, indien verzekeringnemer, of in geval van overlijden de begunstigde(n), de in artikel 32.1.1. en 32.2. genoemde verplichtingen niet is/zijn nagekomen. RECHTSBIJSTANDDEKKING Artikel 33 Overdracht SRK : SRK Rechtsbijstand De maatschappij heeft de uitvoering van deze rechtsbijstanddekking overgedragen aan: SRK Rechtsbijstand, verder te noemen het SRK (Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstandverzekering); bezoekadres: Europaweg 151, Zoetermeer postadres: Postbus 3020, 2700 LA ZOETERMEER telefoon: 079-3448181 telefax: 079-3427990 De maatschappij garandeert nakoming door het SRK van de in deze voorwaarden genoemde verplichtingen. Artikel 34 Begrippen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 34.1. Gebeurtenis Het feitelijke voorval of de reeks met elkaar verband houdende voorvallen die leiden tot een concreet te definiŽren juridisch geschil waarbij verzekerde is betrokken en dat bij het totstandkomen van deze verzekering niet te verwachten of redelijkerwijs te voorzien is geweest; indien er sprake is van een reeks met elkaar verband houdende voorvallen, is het tijdstip van het eerste voorval in die reeks bepalend voor de vaststelling van het tijdstip van de gebeurtenis. 34.2. Rechtens bevoegde deskundige Een ter zake kundige die, krachtens toepasselijke regels inzake procesbevoegdheid, in de gerechtelijke procedure de noodzakelijke rechtsbijstand mag verlenen. Artikel 35 Omvang van de dekking Omschrijving van de dekking 35.1. Gedekt is het verhalen van de op geld waardeerbare gevolgen van schade ten gevolge van een ongeval op een derde, die in verband met het veroorzaken van de arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 4 jegens verzekerde uitsluitend op grond van een onrechtmatige daad tot schadevergoeding is verplicht. 35.2. Kosten van rechtsbijstand 35.2.1. De kosten verbonden aan behandeling door het SRK zijn tot een onbeperkt bedrag gedekt. 35.2.2. Voor te maken externe kosten als genoemd onder 35.3. geldt een dekkingssom van maximaal [euro] 5.000,? per gebeurtenis. 35.3. Vergoed worden: 35.3.1. de honoraria en de verschotten van de conform deze voorwaarden ingeschakelde advocaat, procureur, deurwaarder, andere rechtens bevoegde deskundige(n) en expert(s); 35.3.2. de proces- en gerechtskosten, de kosten van arbitrage of de kosten van bindend advies. Hieronder zijn niet begrepen afkoopsommen, boetes en andere bij wijze van straf opgelegde maatregelen; 35.3.3. de kosten van getuigen in een gerechtelijke procedure. Indien verzekerde de BTW kan verrekenen met de door hem verschuldigde BTW-afdrachten, komt de BTW-toeslag niet voor vergoeding in aanmerking. Artikel 36 Belangenconflict Als blijkt dat beide strijdende partijen zich als verzekerde tot het SRK wenden en beide aanspraak kunnen maken op het verlenen van rechtsbijstand zal het SRK hiervan mededeling doen aan beide verzekerden. In dat geval heeft verzekerde het recht zijn belangen door een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige van vrije keuze, zoals geregeld in artikel 39.4. van deze voorwaarden, te laten behartigen. Artikel 37 Uitsluitingen Het SRK is niet tot het verlenen van rechtsbijstand verplicht, indien: 37.1. verzekerde handelt in strijd met de polisvoorwaarden en daardoor de belangen van de maatschappij en/of het SRK schaadt. Daarvan is in ieder geval sprake als de zaak zo laat is aangemeld dat het SRK slechts met extra kosten de rechtsbijstand zou kunnen verlenen; 37.2. bij de gebeurtenis een motorrijtuig of een (lucht) vaartuig is betrokken dat een verzekerde in eigendom heeft, bezit, houdt, bestuurt of gebruikt; 37.3. de gebeurtenis betreft, voortvloeit uit of verband houdt met een sociale verzekeringskwestie, ook niet als onderdeel van de dekking als omschreven in artikel 35.1.; 37.4. de schade (mede) uit overeenkomst voortvloeit; 37.5. de wettelijk aansprakelijke derde zijn domicilie heeft buiten de Europese Unie; 37.6. de wettelijk aansprakelijke derde insolvabel is; 37.7. verzekerde bij een beroep op deze polis een onjuiste of onvolledige voorstelling van zaken heeft gegeven, waarvan hij redelijkerwijs had moeten begrijpen dat dit de behandeling van de zaak of de belangen van het SRK zou schaden; 37.8. verzekerde rechten kan ontlenen aan een andere verzekering, al dan niet van oudere datum, die voorziet in het verlenen van rechtsbijstand of het vergoeden van kosten van rechtsbijstand. Artikel 38 Aanmelding van de zaak en verplichtingen van verzekerde 38.1. Indien een gebeurtenis plaatsvindt waarbij verzekerde rechten aan deze voorwaarden wil ontlenen, is hij verplicht de gebeurtenis zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, te melden bij het SRK onder vermelding van alle gegevens, alle feiten en alle omstandigheden die tot de gebeurtenis hebben geleid. Dit teneinde het SRK in een zo vroeg mogelijk stadium in staat te stellen de noodzakelijke rechtsbijstand te verlenen. 38.2. Verzekerde die een beroep op deze voorwaarden doet, verleent alle medewerking die gevraagd wordt door het SRK of de door het SRK ingeschakelde externe deskundigen. 38.3. Verzekerde is verplicht het SRK op de hoogte te (blijven) houden van nieuwe ontwikkelingen in de zaak en volle medewerking te (blijven) verlenen bij de uitvoering van de polis. 38.4. Door de gebeurtenis aan te melden machtigt verzekerde het SRK, onder uitsluiting ieder ander, tot het ? zowel in als buiten rechte ? behartigen van zijn belangen. Artikel 39 Verlenen van rechtsbijstand 39.1. Het SRK zal rechtsbijstand (blijven) verlenen voor zover er naar de mening van het SRK een redelijke kans bestaat het beoogde resultaat te bereiken. Indien succes in redelijkheid niet te verwachten is, zal het SRK dit gemotiveerd meedelen aan verzekerde. 39.2. Het SRK behandelt de aangemelde zaken in principe zelf. Te allen tijde zal, voor zover mogelijk, in eerste instantie een regeling in der minne worden nagestreefd. 39.3. Indien een procedure in rechte gevoerd moet worden, zal het SRK, voor zover mogelijk, zelf de rechtsbijstand verlenen. 39.4. Indien het SRK niet zelf de rechtsbijstand kan verlenen, zal verzekerde worden bijgestaan door een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige van eigen keuze die in overleg met het SRK moet worden aangesteld. Alleen het SRK heeft bevoegdheid om namens verzekerde de opdracht aan de advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige te geven. Indien een buitenlandse rechter bevoegd is, komen uitsluitend advocaten en andere rechtens bevoegde deskundigen in aanmerking die bij het desbetreffende buitenlandse gerecht staan ingeschreven of aldaar rechtens zijn toegelaten. 39.5. Indien het SRK van mening is dat het financieel belang van verzekerde de te maken kosten niet rechtvaardigt, is het SRK gerechtigd in plaats van (verdere) rechtsbijstand te verlenen, de verzekerde een bedrag aan te bieden ter grootte van het financieel belang. De rechten die ter zake deze schade voor de verzekerde voortvloeien uit deze voorwaarden, komen na de betaling van het bedrag te vervallen. Artikel 40 Geschillenregeling 40.1. Gedragslijn bij verschil van mening tussen SRK en verzekerde over de regeling van het geschil waarvoor een beroep op deze verzekering is gedaan. Verzekerde kan een beroep doen op de onderstaande geschillenregeling als hij het niet eens is met de mededeling van het SRK, dat ingevolge artikel 35.1. van deze voorwaarden geen redelijke kans aanwezig is het beoogde resultaat te bereiken of als hij het niet eens is met de wijze van juridische aanpak van de zaak. Verzekerde dient in dat geval in een brief aan het SRK op basis van voor het SRK bekende feiten en omstandigheden te motiveren waarom hij het niet eens is met het SRK. De geschillenregeling omvat het volgende: 40.1.1. het SRK verzoekt een in Nederland ingeschreven advocaat juridisch advies uit te brengen over de vraag of een verdere behandeling van de zaak een redelijke kans heeft het beoogde resultaat te bereiken, dan wel of de juridische aanpak van de zaak al dan niet de juiste is. De advocaat betrekt hierbij de standpunten van zowel het SRK als de verzekerde; 40.1.2. verzekerde heeft hierbij het recht van vrije advocatenkeuze. Indien verzekerde geen advocaat van eigen keuze heeft, overlegt het SRK met verzekerde welke advocaat gevraagd zal worden het juridisch advies uit te brengen; 40.1.3. het SRK draagt zorg voor het toezenden van het dossier aan de gekozen advocaat, teneinde hem in staat te stellen het juridisch advies uit te brengen; 40.1.4. het SRK betaalt de kosten van dit juridisch advies; 40.1.5. deelt de advocaat de mening van verzekerde, dan kan het SRK de advocaat opdracht geven de behandeling van de zaak voort te zetten. Het SRK verstrekt de advocaat daartoe schriftelijk goedkeuring; 40.1.6. deelt de advocaat de mening van het SRK, dan kan verzekerde de zaak tot zich trekken en op eigen kosten voortzetten. Indien uit de definitieve uitslag van de zaak ? die verzekerde verplicht is binnen een maand nadat uitspraak is gedaan aan het SRK te zenden ? blijkt dat het beoogde resultaat geheel werd bereikt, zal het SRK alsnog de gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 35.2. en 35.3. van deze voorwaarden, vergoeden. Indien het beoogde resultaat slechts gedeeltelijk werd bereikt, zal het SRK deze kosten in verhouding tot het in de procedure behaalde resultaat vergoeden; 40.1.7. verzekerde kan geen beroep doen op de geschillenregeling als na overleg met verzekerde door het SRK reeds een advocaat of andere rechtens bevoegde deskundige is ingeschakeld voor de behandeling van de zaak. 40.2. Gedragslijn bij verschil van mening over het wel of niet verlenen van dekking 40.2.1. Verzekerde kan een rechtsvordering tegen de maatschappij/het SRK instellen indien het SRK meent dat de gebeurtenis geen aanleiding geeft om rechten aan deze verzekering te ontlenen. 40.2.2. Indien de rechter verzekerde in het gelijk stelt, zal het SRK de redelijkerwijs gemaakte kosten, zoals genoemd in artikel 35.2. en 35.3. van deze voorwaarden, vergoeden. Artikel 41 Vervaltermijn Alle vorderingen, die een verzekerde wegens het niet verlenen van rechtsbijstand of het geven van adviezen tegen het SRK geldend wenst te maken, vervallen na ťťn jaar, te rekenen vanaf de dag waarop verzekerde van de weigering kennis kreeg. Artikel 42 Adres Na aanmelding van een zaak bij het SRK dient verzekerde zorg te dragen dat zijn juiste adres steeds bij het SRK bekend is. Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 43 Overdracht van rechten De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, kunnen niet worden beleend, afgekocht, vervreemd of in pand gegeven, noch anderszins tot voorwerp van zekerheid dienen. Artikel 44 Nederlands recht Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Artikel 45 Adres Kennisgevingen door de verzekeraar aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij de verzekeraar bekende adres. Artikel 46 Klachtenregeling Klachten die betrekking hebben op de afgesloten arbeidsovereenkomst, kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan (de directie van) verzekeraar. Als de schriftelijke reactie van de verzekeraar niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan men zich vervolgens wenden tot de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV), Postbus 93560, 2509 AN Den Haag Artikel 47 Privacyreglement De aan de maatschappij verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ter voorkoming en bestrijding van Fraude tegenover financiŽle instellingen; voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • aov vergelijken aegon arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken amersfoortse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken asr arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken delta lloyd arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken generali arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken goudse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken nationale nederlanden arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken taf arbeidsongeschiktheidsverzekering