AOV Delta Lloyd

Waarom moet u bij ons zijn?

 • Vergelijking meeste verzekeraars van Nederland.
 • Voor een volstrekt onafhankelijk en gedegen advies.
 • Voor de scherpste prijs voor elke AOV: nieuw, oversluiten of second opinion.
 • Ook voor startende ondernemers (zzp-ers, dga, eenmanszaak).
aov arbeidsongeschiktheidsverzekering Delta Lloyd Wist u dat 10% van de ondernemers jaarlijks arbeidsongeschikt raakt? En dat u als ondernemer alleen recht heeft op maximaal 3 jaar bijstandsuitkering, maar dan ook alleen indien er weinig of geen eigen vermogen is?

Een AOV van Delta Lloyd kan u financiële bescherming bieden: Delta Lloyd heeft diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, voor elk wat wils.
De AOV van Delta Lloyd, waarvan u hieronder de toelichting en voorwaarden ziet, is de meest complete AOV. Vanzelfsprekend krijgt u een uitkering als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Maar tevens adviseren de arbeidsdeskundigen u over hoe u gezond, effectief en succesvol kunt ondernemen om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. En medici begeleiden u tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Met deze totaalaanpak doet Delta Lloyd er alles aan om u weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen.

Heeft u een nieuwe AOV nodig, of wilt u een second opinion ter vergelijk van een andere offerte, of wilt u weten of u uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering oversluiten moet naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Delta Lloyd, dan kunt u bij ons gratis en vrijblijvend een offerte AOV Delta Lloyd aanvragen.

ALGEMENE VOORWAARDEN Delta Lloyd Schadeverzekering NV Arbeidsongeschiktheidsverzekering Amsterdam voor zelfstandig ondernemers MODEL OE 03.2.30 F INHOUD ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN 1 Strekking van de verzekering 2 Grondslag van de verzekering 3 Preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOOR HET EERSTE JAARSRISICO (RUBRIEK A) 1 Begrip arbeidsongeschiktheid 2 Uitkeringen 3 Eigen risicotermijn 4 Zwangerschaps-/bevallingsuitkering ARTIKEL 4 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOOR HET NA-EERSTEJAARSRISICO (RUBRIEK B) 1 Begrip arbeidsongeschiktheid 2 Uitkeringen 3 Eigen risicotermijn ARTIKEL 5 UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ARTIKEL 6 SCHADE 1 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid 2 Vaststelling van de uitkering 3 Omvang van de uitkering 4 Betaling van de uitkering 5 Vergoeding van de kosten van reÔntegratie 6 Einde van de uitkering ARTIKEL 7 PREMIE 1 Premiebetaling en de gevolgen van weigering en te late premiebetaling 2 Terugbetaling van premie 3 Premievrijstelling in verband met arbeidsongeschiktheid ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN DE VERZEKERING 1 Wijziging van premie en/of voorwaarden 2 Aanpassingsrecht verzekerde jaarrente 3 Overdracht van rechten ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN HET RISICO ARTIKEL 10 LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING 1 Duur en beŽindiging 2 Recht op uitkering na beŽindiging van de verzekering 3 Onopzegbaarheid ARTIKEL 11 ALGEMENE INFORMATIE BLAD 1/8 MODEL OE 03.2.30 F VOORRWAARDEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS OE 03.2.30-0811 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN ARTIKEL 1.1 DEFINITIES In deze verzekeringsvoorwaarden staan een aantal begrippen. Die leggen wij hieronder uit: 1 Maatschappij: Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Delta Lloyd Schadeverzekering NV is gevestigd te Amsterdam aan de Spaklerweg 4, postbus 1000, 1000 BA Amsterdam (Handelsregister KvK Amsterdam 33052073) Delta Lloyd Schadeverzekering NV staat als aanbieder van (schade)verzekeringen geregistreerd bij de Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) en heeft een vergunning van De Nederlandsche Bank NV (DNB) om het schadeverzekeringsbedrijf uit te oefenen. 2 de verzekeringnemer: degene die bij Delta Lloyd de verzekering als omschreven in het polisblad heeft gesloten. 3 de verzekerde: degene wiens arbeidsgeschiktheid verzekerd is. 4 eerstejaarsrisico (Rubriek A): Perioden van arbeidsongeschiktheid gedurende de eerste 365 dagen, waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 weken worden samengeteld. 5 na-eerstejaarsrisico (Rubriek B): arbeidsongeschiktheid in de periode na het verstrijken van de in lid 4 bedoelde 365 dagen. 6 inkomen: inkomen uit arbeid dan wel winst(aandeel) uit onderneming in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. De definities van het begrip ?arbeidsongeschiktheid? zijn omschreven in artikel 3.1 voor het eerstejaarsrisico (Rubriek A) en in artikel 4.1 voor het na-eerstejaarsrisico (Rubriek B). ARTIKEL 1.2 AFKORTINGEN WIA - Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. ARTIKEL 2 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING, ALGEMEEN ARTIKEL 2.1 STREKKING VAN DE VERZEKERING Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen als verzekerde arbeidsongeschikt wordt en daardoor minder inkomen kan krijgen of minder kan vergroten. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt niet vastgesteld op basis van een verlies aan inkomen. ARTIKEL 2.2 GRONDSLAG VAN DE VERZEKERING De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan Delta Lloyd verstrekte opgaven en gedane verklaringen, onder meer in aanvraagformulier, gezondheidsverklaring( en) en keuringsrapport(en), vormen de basis van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarvan deel uit te maken. In het geval dat de opgaven en verklaringen in enig opzicht verkeerd of niet waar blijken te zijn, maar ook in geval van verzwijging van aan de verzekerde bekende omstandigheden als bedoeld in de wettelijke bepalingen die van toepassing zijn, heeft Delta Lloyd het recht de overeenkomst direct op te zeggen. ARTIKEL 2.3 PREVENTIEF MEDISCH OF ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK Verzekerde heeft het recht om gedurende de looptijd van deze verzekering ťťnmaal per drie jaar op kosten van de maatschappij naar keuze een preventief medisch of arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten. Deze onderzoeken kunnen enkel worden verricht door medische instituten of arbeidsdeskundigen die door de maatschappij zijn geselecteerd. De onderzoeken worden gebaseerd op een vast protocol dat bij de maatschappij kan worden opgevraagd. De onderzoeksresultaten zullen niet bekend worden gemaakt aan de maatschappij. Om gebruik te kunnen maken van dit recht kan verzekerde om de drie jaar, voor het eerst drie jaar na ingangsdatum van deze verzekering, bij de maatschappij een waardebrief opvragen waarmee het gewenste onderzoek kan worden aangevraagd en vergoed. ARTIKEL 3 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOOR HET EERSTEJAARSRISICO (RUBRIEK A) ARTIKEL 3.1 BEGRIP ARBEIDSONGESCHIKTHEID Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien verzekerde als gevolg van ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. En verzekerde daardoor beperkt is in zijn handelen en werken. Arbeidsongeschiktheid wordt voor deze verzekering aanwezig geacht indien verzekerde als gevolg van de stoornissen tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn verzekerde beroep. Zoals dat verrichten van werkzaamheden voor de beroepsbezigheden in de regel en redelijkerwijs kan worden verlangd. Indien verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ervoor kiest een ander beroep te gaan uitoefenen, dan zal Delta Lloyd conform het bepaalde in artikel 9 vaststellen of en in hoeverre zij het gewijzigde beroep kan verzekeren en de polis daaraan aanpassen; de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid zal dan bij een nieuw arbeidsongeschiktheidsgeval op grond van de aangepaste polis plaatsvinden. ARTIKEL 3.2 UITKERINGEN Als verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 3.1 voorziet de verzekering in een uitkering gedurende de eerste aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van 365 dagen, waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid welke elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 weken worden samengeteld. Daarna kan uitsluitend opnieuw recht op uitkering ontstaan als door Delta Lloyd is vastgesteld dat betrokkene gedurende tenminste 4 aaneengesloten weken volledig arbeidsgeschikt is geweest in de zin van artikel 3.1. BLAD MODEL VOORWAARDEN 2/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS ARTIKEL 3.3 EIGEN RISICOTERMIJN De eigen risicotermijn voor rubriek A is de periode waarover de verzekerde geen recht heeft op een uitkering op grond van deze rubriek. Deze termijn gaat inop de dag volgend op die, waarop een bevoegd artsde ziekte of stoornis heeft vastgesteld en de medische behandeling heeft gestart. De eigen risicotermijn geldt maar eenmaal voor perioden van arbeidsongeschiktheid,die elkaar opvolgen met tussenpozen vanminder dan 4 weken. ARTIKEL 3.4 ZWANGERSCHAPS-/BEVALLINGSUITKERING Op grond van deze verzekering bestaat voor de vrouwelijkeverzekerde recht op een zwangerschaps- /bevallingsuitkeringgebaseerd op 100% van de voor rubriekA verzekerde jaarrente gedurende een periode van 16 weken onder aftrek van de eigenrisicotermijn. Op deze uitkering bestaat uitsluitend recht indien de vermoedelijke bevallingsdatum tenminste 2 jaar naingang van de verzekering ligt, gedurende deze 2 jaarzowel rubriek A als rubriek B verzekerd zijn en dezwangerschap tenminste 20 weken geduurd heeft. De verzekerde moet de uitkering tenminste 2 maandenvoor de vermoedelijke bevallingsdatum aanvragen met een verklaring van de behandelend artsof verloskundige waarin deze datum vermeld is. De periode van 16 weken gaat 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in, of, als de feitelijke bevalling voor de zo vastgestelde ingangsdatum plaats vindt, op de dag van de bevalling. De periode van 16 weken telt volledig mee voor de bepaling van de maximale termijn van 365 dagen die genoemd is in artikel 3 lid 2, alsof er in deze periode sprake zou zijn van arbeidsongeschiktheid. Indien op enig moment zowel recht zou bestaan op een arbeidsongeschiktheidsuitkering als op een zwangerschaps/bevallingsuitkering wordt de totale uitkering gedurende deze periode gebaseerd op 100% van de voor rubriek A verzekerde jaarrente; er wordt dan in totaal slechts een keer de eigen risicotermijn toegepast. ARTIKEL 4 OMSCHRIJVING VAN DE DEKKING VOOR HET NA-EERSTEJAARSRISICO (RUBRIEK B) ARTIKEL 4.1 BEGRIP ARBEIDSONGESCHIKTHEID Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake indien verzekerde als gevolg van ziekte of een ongeval medisch vast te stellen stoornissen heeft. En verzekerde daardoor beperkt is in zijn handelen en werken. Arbeidsongeschiktheid wordt voor deze verzekering aanwezig geacht indien verzekerde als gevolg van de stoornissen tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn verzekerde beroep. Zoals dat verrichten van werkzaamheden voor de beroepsbezigheden in de regel en redelijkerwijs kan worden verlangd. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden daarbij betrokken. Indien verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid ervoor kiest om een ander beroep te gaan uitoefenen, dan zal Delta Lloyd conform het bepaalde in art 9 vaststellen of en in hoeverre zij het nieuwe beroep kan verzekeren en de polis daaraan aanpassen; de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid zal dan bij een nieuw arbeidsongeschiktheidsgeval op grond van de aangepaste polis plaatsvinden. ARTIKEL 4.2 UITKERINGEN Als verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 4.1 voorziet de verzekering in een uitkering na afloop van een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van 365 dagen, waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid welke elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 weken worden samengeteld. ARTIKEL 4.3 EIGEN RISICOTERMIJN De eigen risicotermijn voor rubriek B is de periode waarover geen recht op uitkering bestaat op grond van deze rubriek. Deze termijn vangt aan op de dag dat conform artikel 4 lid 2 het recht op uitkering zou ingaan. ARTIKEL 5 UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ARTIKEL 5.1 Uitsluitingen Geen uitkering wordt verleend voor arbeidsongeschiktheid, welke is ontstaan, bevorderd of verergerd: 1 door opzet of al dan niet bewuste roekeloosheid van verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende; 2 door overmatig gebruik van alcohol c.q. door gebruik van geneesmiddelen, bedwelmende, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift; 3 hetzij direct, hetzij indirect, door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. Onder gewapend conflict wordt verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties. Onder burgeroorlog wordt verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van eenzelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is. Onder opstand wordt verstaan georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag. Onder binnenlandse onlusten wordt verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich voordoend binnen een staat. Onder oproer wordt verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag. Onder muiterij wordt verstaan een min of meer BLAD MODEL VOORWAARDEN 3/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. 4 door, dan wel verband houdt met atoomkernreacties en de daarbij ontstane splitsingsprodukten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet met betrekking tot schade veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich overeenkomstig hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriŽle, commerciŽle, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet militaire) beveiligingsdoeleinden, op voorwaarde dat er een door enige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder ?kerninstallatie? wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad 1979-225), als-mede een kerninstallatie aan boord van een schip. Gedurende de tijd dat verzekerde is gedetineerd bestaat er geen recht op uitkering. Dit betekent in elk geval geen recht op uitkering tijdens voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en Ter Beschikking Stelling door de Staat, en geldt zowel voor detentie binnen als buiten Nederland. ARTIKEL 5.2 BIJZONDERE REGELING BIJ TERRORISMESCHADE De volgende bepalingen hebben betrekking op schadegebeurtenissen verband houdend met terroristische activiteiten. 1 Nadere begripsomschrijvingen Bij toepassing van de in onderdeel 2 van dit artikel verwoorde bijzondere regeling bij vergoeding van terrorismeschade, gelden de volgende begripsomschrijvingen. a Terrorisme Onder terrorisme wordt verstaan: ? gewelddadige handelingen en/of gedragingen, in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen, alsmede ? het (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend, bij mensen of dieren en/of schade aan zaken ontstaat, dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks, respectievelijk het verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. b Preventieve maatregelen Onder preventieve maatregelen worden verstaan: van overheidswege en/of door verzekerde( n) en/of door derde(n) getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. c De NHT / Uitkeringsprotocol De maatschappij heeft zich voor het terrorismerisico herverzekerd bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV (NHT). Op de regeling van terrorismeschade is een uitkeringsprotocol van toepassing (de officiŽle aanduiding luidt: Protocol afwikkeling claims). Een afschrift van de volledige tekst van het uitkeringsprotocol is verkrijgbaar op de website www.terrorismeverzekerd.nl. 2 Schaderegeling bij terrorismeschade a Beperkte schadevergoeding Bij schade als gevolg van gebeurtenissen die (direct of indirect) verband houden met: ? terrorisme of preventieve maatregelen ? handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme of preventieve maatregelen geldt dat de schadevergoeding door de maatschappij kan worden beperkt tot het bedrag van de uitkering die de maatschappij, overeenkomstig de toepassing van het Uitkeringsprotocol, ontvangt van de NHT. De NHT beslist of er sprake is van een terrorismeschade. Op vergoeding kan niet eerder aanspraak worden gemaakt dan na deze beslissing en de bekendmaking van het bedrag van de vergoeding. b Verval van rechten bij niet-tijdige melding Elk recht op schadevergoeding of uitkering vervalt als de melding van de claim niet is gedaan binnen twee jaar nadat de NHT heeft beslist of er sprake is van een terrorismeschade. ARTIKEL 6 SCHADE ARTIKEL 6.1 VERPLICHTINGEN BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID 1 De verzekerde is verplicht in geval van arbeidsongeschiktheid: a zich direct onder behandeling van een bevoegd arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en de mate van arbeidsongeschiktheid te verminderen, en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen; b zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen de eigen risicotermijn, of indien deze termijn langer is dan drie maanden, binnen drie maanden aan Delta Lloyd mededeling te doen van (toename van) zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde formulier van aangifte; c zich desgevraagd op kosten van Delta Lloyd door een door Delta Lloyd aan te wijzen arts te doen onderzoeken en aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken, respectievelijk zich voor onderzoek te doen opnemen in een door Delta Lloyd aan te wijzen ziekenhuis; d alle door Delta Lloyd nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan Delta Lloyd of aan door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige toestemming te verlenen; BLAD MODEL VOORWAARDEN 4/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS e geen feiten of omstandigheden geheel of gedeeltelijk te verzwijgen, die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn; f Delta Lloyd meteen op de hoogte te stellen van zijn gehele of gedeeltelijke herstel dan wel van het (al dan niet gedeeltelijk) hervatten van zijn beroepswerkzaamheden of het verrichten van ander werk; g vooraf overleg te plegen met Delta Lloyd bij vertrek naar het buitenland voor langer dan twee maanden; h zich na het intreden van de arbeidsongeschiktheid te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van Delta Lloyd worden geschaad. 2 De verzekeringnemer is gehouden de hierboven onder b, d, e, f en g genoemde verplichtingen, voor zover de verzekerde daaraan niet heeft voldaan of niet heeft kunnen voldoen, na te komen en zich in het onder h genoemde geval te onthouden van de daarin genoemde handelingen. 3 Geen recht op uitkering bestaat, indien de verzekerde of de verzekeringnemer ťťn van deze verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van Delta Lloyd heeft geschaad. 4 Elk recht op uitkering vervalt, indien de verzekerde of de verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt, tenzij de misleiding zo klein is dat het verval van recht een te zwaar gevolg zou zijn. ARTIKEL 6.2 VASTSTELLING VAN DE UITKERING De mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de uitkering en de periode waarvoor deze zal gelden, worden vastgesteld door Delta Lloyd aan de hand van gegevens van door Delta Lloyd aan te wijzen medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens ten spoedigste na ontvangst van alle voor de beoordeling noodzakelijke gegevens aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Indien de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht het standpunt van Delta Lloyd te aanvaarden. ARTIKEL 6.3 OMVANG VAN DE UITKERING De uitkering bedraagt bij een mate van arbeidsongeschiktheid van: 25 tot 35%: 30% van de verzekerde jaarrente; 35 tot 45%: 40% van de verzekerde jaarrente; 45 tot 55%: 50% van de verzekerde jaarrente; 55 tot 65%: 60% van de verzekerde jaarrente; 65 tot 80%: 75% van de verzekerde jaarrente; 80 tot 100%: 100% van de verzekerde jaarrente. ARTIKEL 6.4 BETALING VAN DE UITKERING Terzake van arbeidsongeschiktheid is verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende periodieke uitkering, welke per dag bij volledige arbeidsongeschiktheid 1/365 gedeelte van de verzekerde jaarrente bedraagt. De uitbetaling van de door Delta Lloyd verschuldigd geworden periodieke uitkering geschiedt telkens na een maand. ARTIKEL 6.5 VERGOEDING VAN DE KOSTEN VAN REŌNTEGRATIE De met goedkeuring van Delta Lloyd gemaakte kosten verbonden aan reÔntegratie, welke niet geacht kunnen worden te behoren tot de normale kosten van geneesen heelkundige behandeling, zullen boven de uitkering voor arbeidsongeschiktheid geheel of gedeeltelijk worden vergoed. Deze vergoeding vindt plaats voor zover daarop niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat. ARTIKEL 6.6 EINDE VAN DE UITKERING De uitkering eindigt: 1 op de dag waarop verzekerde niet meer voor ten minste 25% arbeidsongeschikt is; 2 per de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd heeft bereikt; 3 in geval van overlijden van de verzekerde: na drie maanden te rekenen vanaf de dag van overlijden; 4 op de dag waarop deze verzekering eindigt, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 2; 5 indien Delta Lloyd een beroep doet op het bepaalde in artikel 6 lid 1, punten 3 en 4. ARTIKEL 7 PREMIE ARTIKEL 7.1 PREMIEBETALING EN DE GEVOLGEN VAN WEIGERING EN TE LATE PREMIEBETALING De premie is verschuldigd door de verzekeringnemer voor alle verzekerde renten tezamen. 1 De verzekeringnemer moet de premie, daaronder begrepen de kosten, vooruit betalen op de premievervaldatum. 2 Indien de verzekeringnemer de aanvangpremie, dat is de eerste premie die na het sluiten van de verzekering verschuldigd wordt, niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt of weigert te betalen, wordt zonder dat een aanmaning door de maatschappij is vereist geen dekking verleend ten aanzien van alle gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 3 Indien de verzekeringnemer de per overeengekomen termijn verschijnende vervolgpremie weigert te betalen wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 4 Indien de verzekeringnemer de hiervoor bedoelde vervolgpremie niet tijdig betaalt, wordt geen dekking verleend ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat de maatschappij de verzekeringnemer na de vervaldag schriftelijk heeft aangemaand en betaling is uitgebleven. 5 De verzekeringnemer blijft verplicht de premie te voldoen. 6 De dekking wordt weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop hetgeen de verzekeringnemer verschuldigd is, voor het geheel, dus inclusief alle tot dan toe onbetaald gebleven opeisbare premietermijnen, BLAD MODEL VOORWAARDEN 5/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS door de maatschappij is ontvangen. 7 Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer bij stilzwijgende verlenging van de verzekering overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden verschuldigd wordt. 8 Onder aanvangspremie wordt mede verstaan de premie die de verzekeringnemer in verband met een tussentijdse wijziging van de verzekering verschuldigd wordt. Tijdens de periode waarin geen dekking bestaat is de maatschappij bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een opzeggingstermijn op een nader door haar te bepalen tijdstip te beŽindigen. ARTIKEL 7.2 TERUGBETALING VAN PREMIE Behalve bij opzegging wegens opzet Delta Lloyd te misleiden, wordt bij tussentijdse beŽindiging de lopende premie naar evenredigheid verminderd. ARTIKEL 7.3 PREMIEVRIJSTELLING IN VERBAND MET ARBEIDSONGESCHIKTHEID Zolang verzekerde een uitkering ontvangt op grond van rubriek B zal de premie voor de rubrieken A en B worden verlaagd met het percentage gelijk aan het uitkeringspercentage. ARTIKEL 8 WIJZIGING VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 8.1 WIJZIGING VAN PREMIE EN/OF VOORWAARDEN Delta Lloyd heeft het recht de premie en/of de voorwaarden van bepaalde groepen lopende en geschorste verzekeringen en bloc te wijzigen. Behoort deze verzekering tot die groep, dan is Delta Lloyd gerechtigd de premie en/of de voorwaarden van deze verzekering overeenkomstig die wijziging aan te passen en wel op een door haar te bepalen datum. Voor die verzekeringen waarvan de verzekerde op het moment van wijziging arbeidsongeschikt is in de zin van de polisvoorwaarden zal de wijziging van de premie ingaan op de door Delta Lloyd bepaalde datum, doch de wijziging van de voorwaarden zal pas van kracht worden zodra de verzekerde gedurende 4 weken volledig arbeidsgeschikt is. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in de kennisgeving genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de datum in de kennisgeving door Delta Lloyd genoemd. De verzekeringnemer kan de verzekering niet opzeggen als: ? de wijziging van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; ? de wijziging een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt; ? de wijziging van de premie direct voortvloeit uit een overeengekomen premiewijziging verband houdende met de toegenomen leeftijd van de verzekerde; ? de wijziging van de premie direct voortvloeit uit de overeengekomen jaarlijkse klimming van de verzekerde jaarrente en premie. ARTIKEL 8.2 AANPASSINGSRECHT VERZEKERDE JAARRENTE Verzekeringnemer heeft het recht om Delta Lloyd elke 3 jaar op de optiedatum te verzoeken de verzekerde jaarrente aan te passen. Zonder nieuwe gezondheidswaarborgen kan de op dat moment verzekerde jaarrente voor de rubrieken A en/of B verhoogt worden met maximaal 25%. Verlaging op grond van verminderd inkomen is zonder waarborgen mogelijk. De optiedatum is steeds de derde jaarlijkse hoofdpremievervaldatum; als de hoofdpremievervaldatum wordt gewijzigd zit er tussen 2 optiedatums tenminste 3 jaar. Delta Lloyd vraagt aan verzekeringnemer rond de optiedatum of deze van het aanpassingsrecht gebruik wil maken. Als verzekeringnemer dat wil bericht hij dat Delta Lloyd schriftelijk uiterlijk 2 maanden na dagtekening van het aanbod. Na ontvangst van het door verzekeringnemer ondertekende verzoek stelt Delta Lloyd definitief de voorwaarden voor de verhoging vast aan de hand van alle reeds beschikbare gegevens en de bij haar algemeen geldende acceptatieregels voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een verlaging op grond van verminderd inkomen wordt altijd toegepast. De aanpassing van de verzekerde rente gaat niet vroeger in dan op de dag waarop Delta Lloyd het ondertekende aanpassingsverzoek heeft ontvangen. De verzekerde jaarrente bedraagt na aanpassing samen met enige andere voorziening voor derving van inkomen ten gevolge van arbeidsongeschiktheid maximaal 80% van het jaarinkomen van verzekerde. Onder jaarinkomen wordt verstaan inkomen uit arbeid en/of winst uit onderneming in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting. Als Delta Lloyd daarom verzoekt overlegt verzekerde alle gevraagde inkomensgegevens en onderliggende stukken. Voor de uitoefening van dit recht gelden bij een verzoek tot verhoging verder de volgende voorwaarden: 1 Verzekerde is op de optiedatum jonger dan 56 jaar. 2 Verzekerde is op het moment van ondertekening van het verhogingsverzoek en gedurende de 60 dagen daarvoor volledig arbeidsgeschikt, in de zin van artikel 3.1 en artikel 4.1, en is in de 5 jaar voor de optiedatum minder dan 1 jaar al dan niet aaneengesloten arbeidsongeschikt geweest. 3 De verzekerde jaarrente bedraagt maximaal 150.000 euro voor rubriek A en B afzonderlijk. Indien op de polis een lagere maximale rente is opgenomen geldt dat lagere maximum. 4 Indien meer arbeidsongeschikheidsverzekeringen met dezelfde verzekerde bij Delta Lloyd zijn ondergebracht, gelden de in het vorige lid genoemde maxima voor alle verzekeringen tezamen. Het recht op verhoging geldt uitsluitend voor de oudste polis; per geval zal Delta Lloyd de mogelijkheid bezien om bij de omvang van de maximale verhoging rekening te houden met de rente van de overige lopende polissen. BLAD MODEL VOORWAARDEN 6/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS Delta Lloyd is bevoegd de gewenste verhoging op de door haar aan te wijzen polis aan te tekenen. ARTIKEL 8.3 OVERDRACHT VAN RECHTEN De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, kunnen niet worden beleend, afgekocht, vervreemd of in pand gegeven, noch anderszins tot voorwerp van zekerheid dienen. ARTIKEL 9 WIJZIGING VAN HET RISICO ARTIKEL 9.1 VERPLICHTINGEN BIJ RISICOWIJZIGING De verzekeringnemer respectievelijk de verzekerde is verplicht op straffe van verlies van het recht op uitkering Delta Lloyd zo mogelijk ruim tevoren maar in elk geval meteen als het gebeurt kennis te geven, wanneer: 1 de verzekerde zijn op het polisblad vermelde beroep wijzigt, de aan dit beroep verbonden bezigheden van de verzekerde een verandering ondergaan of de wijze waarop de verzekerde zijn beroepsbezigheden uitoefent een wijziging ondergaan (zoals onder meer een aanmerkelijke toeneming van het gemiddeld aantal werkuren per week). Indien verzuimd is van deze wijziging kennis te geven aan Delta Lloyd, blijft het recht op uitkering bestaan, als naar het oordeel van Delta Lloyd de hierover bedoelde risicowijziging: ? geen risicoverzwaring inhoudt; ? wel risicoverzwaring inhoudt, doch dit slechts leidt tot toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, in welk geval uitkering plaats zal vinden met inachtneming van die bijzondere voorwaarden en in verhouding van de in de polis vastgestelde premie tot de nieuwe premie. 2 de verzekerde voor langer dan twee maanden naar het buitenland vertrekt; 3 de verzekerde, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid in de zin van deze verzekering, geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden een beroep uit te oefenen waarvan onder meer sprake is als verzekerde partieel arbeidsongeschikt is maar de zo vastgestelde restcapaciteit niet daadwerkelijk beroepsmatig aanwendt; 4 de verzekerde na het ingaan van deze verzekering verplicht verzekerd wordt ingevolge de WIA; 5 de verzekerde onder een regeling komt te vallen als bedoeld in de ?Wet betreffende de verplichte deelneming in een Beroepspensioenregeling? of onder een soortgelijke regeling terzake van derving van arbeidsinkomsten; 6 de verzekeringnemer of de verzekerde dan wel zijn bedrijf failliet is verklaard of wanneer surseance van betaling is verleend; 7 de verzekeringnemer of de verzekerde geen verzekerbaar belang heeft bij wat er is verzekerd. Dit is het geval als verzekerde direct voor het begin van de arbeidsongeschiktheid meer dan een jaar geen inkomen heeft gehad. Of als hij in die periode een inkomen heeft gehad van minder dan 15% van het verzekerde bedrag voor rubriek B. ARTIKEL 9.2 CONSEQUENTIES Als de verzekerde anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid geheel heeft opgehouden een beroep uit te oefenen, als verzekerde niet meer in Nederland woont, als verzekerde verplicht verzekerd wordt op grond van de WIA of als verzekerde geen verzekerbaar belang meer heeft bij hetgeen is verzekerd wordt de verzekering beŽindigd. In de overige gevallen heeft Delta Lloyd het recht andere voorwaarden te stellen waaronder wijziging van de premie of verlaging van het verzekerde bedrag dan wel de verzekering te beŽindigen. Indien de verzekeringnemer niet akkoord gaat met de verhoging van de premie of ongunstiger voorwaarden, heeft hij het recht om binnen 4 weken na ontvangst van de kennisgeving de verzekering tussentijds te beŽindigen. Als verzuimd is een risicowijziging door te geven wordt de polisbeeindiging of polisaanpassing alsnog doorgevoerd per de datum van de feitelijke wijziging; er zal echter nimmer over meer dan 1 jaar premierestitutie worden verleend. Indien verzekerde, anders dan ten gevolge van arbeidsongeschiktheid, geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden zijn beroep uit te oefenen maar voornemens is zijn beroepsuitoefening binnen 1 jaar na staking te hervatten, zal Delta Lloyd op zijn verzoek de verzekering niet beŽindigen maar de dekking gedurende maximaal 1 jaar opschorten tegen een door Delta Lloyd vast te stellen sluimerpremie. De dekking wordt dan weer van kracht zodra verzekerde zijn beroepsuitoefening daadwerkelijk heeft hervat en dat aan Delta Lloyd heeft gemeld. Is de dekking niet binnen 1 jaar opnieuw van kracht geworden, dan wordt de verzekering beŽindigd. De dekking geldt niet voor (toename van) arbeidsongeschiktheid die bestaat of ontstaat tijdens de periode van opschorting. ARTIKEL 10 LOOPTIJD VAN DE VERZEKERING ARTIKEL 10.1 DUUR EN BEňINDIGING De verzekering is gesloten voor een bepaalde periode. Deze periode, aan te duiden als eerste contracttermijn, eindigt op de contractvervaldatum zoals vermeld op het polisblad dat na het tot stand komen van de verzekering is afgegeven. Na afloop van de eerste contracttermijn wordt de verzekering telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij de verzekeringnemer de verzekering tenminste twee maanden voor de contractvervaldatum schriftelijk heeft opgezegd. De einddatum van een verlengingsperiode geldt als nieuwe contractvervaldatum. Na afloop van de eerste contracttermijn kan de verzekering door verzekeringnemer op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste ťťn maand. Onverminderd het elders in deze voorwaarden over opzegging en beŽindiging van de verzekering bepaalde, eindigt de verzekering ook: 1 zodra de overeengekomen einddatum is bereikt; 2 op de dag waarop verzekerde is overleden; BLAD MODEL VOORWAARDEN 7/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS 3 indien de verzekeringnemer of de verzekerde opzettelijk onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft laten verstrekken. ARTIKEL 10.2 RECHT OP UITKERING NA BEňINDIGING VAN DE VERZEKERING 1 Indien de verzekering wordt beŽindigd wegens het bepaalde in artikel 10.1, de punten 2, en 3, artikel 9.1.7 of artikel 7.1 vervallen alle rechten terzake van reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid met ingang van de datum waarop de verzekering eindigt. 2 In alle andere gevallen geschiedt de beŽindiging van de verzekering onverminderd de rechten ter zake van reeds ingetreden arbeidsongeschiktheid; een wijziging in de mate van arbeidsongeschiktheid die wordt vastgesteld na de datum waarop de verzekering eindigt wordt alleen in aanmerking genomen voor zover deze leidt tot indeling in een lagere arbeidsongeschiktheidsklasse. Als de verzekerde na beŽindiging van de verzekering een ander beroep gaat uitoefenen, dan mag Delta Lloyd bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid uit gaan van dit nieuwe beroep. ARTIKEL 10.3 ONOPZEGBAARHEID Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen is de verzekering onopzegbaar van de zijde van Delta Lloyd. ARTIKEL 11 ALGEMENE INFORMATIE ARTIKEL 11.1 ADRES Kennisgevingen van de maatschappij aan de verzekeringnemer kunnen worden gedaan aan zijn laatste bij de maatschappij bekende adres, of aan het adres van de tussenpersoon via wiens bemiddeling deze verzekering loopt. ARTIKEL 11.2 PERSOONSGEGEVENS Bij de aanvraag van een verzekering worden persoonsgegevens gevraagd. Deze worden door de maatschappij verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, ter voorkoming en bestrijding van fraude jegens financiŽle instellingen, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Gedragscode ?Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen? van toepassing. Een consumentenbrochure van deze gedragscode kunt u bij de maatschappij opvragen. De volledige tekst van de gedragscode kunt u raadplegen via de website van het Verbond van Verzekeraars www.verzekeraars.nl. U kunt de Gedragscode ook opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoon (070) 333 85 00). ARTIKEL 11.3 TOEPASSELIJK RECHT EN KLACHTENINSTANTIES Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst moeten eerst aan de directie van Delta Lloyd Schadeverzekering NV, Spaklerweg 4, Postbus 1000, 1000 BA Amsterdam worden voorgelegd. Wanneer het oordeel van de maatschappij voor u niet bevredigend is, kunt u zich wenden tot de Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (Kifid). Bij deze stichting werkt de Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening. Hij probeert door bemiddeling de klacht op te lossen. Daarnaast is er een Geschillencommissie die een bindend advies kan geven. Adres: KiFiD, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. (www.kifid.nl) Wie geen gebruik wil maken van de klachtenbehandelingsmogelijkheden binnen de bedrijfstak, of de behandeling door het Klachteninstituut niet bevredigend vindt, kan het geschil voorleggen aan de rechter. BLAD MODEL VOORWAARDEN 8/8 OE 03.2.30 F ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING (MET VERHOGINGSRECHT) VOOR ZELFSTANDIG ONDERNEMERS
 • aov vergelijken aegon arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken amersfoortse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken asr arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken delta lloyd arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken generali arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken goudse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken nationale nederlanden arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken taf arbeidsongeschiktheidsverzekering