AOV Amersfoortse

Waarom moet u bij ons zijn?

 • Vergelijking meeste verzekeraars van Nederland.
 • Voor een volstrekt onafhankelijk en gedegen advies.
 • Voor de scherpste prijs voor elke AOV: nieuw, oversluiten of second opinion.
 • Ook voor startende ondernemers (zzp-ers, dga, eenmanszaak).
aov arbeidsongeschiktheidsverzekering Amersfoortse Wist u dat 10% van de ondernemers jaarlijks arbeidsongeschikt raakt? En dat u als ondernemer alleen recht heeft op maximaal 3 jaar bijstandsuitkering, maar dan ook alleen indien er weinig of geen eigen vermogen is?

Een AOV van Amersfoortse kan u financiële bescherming bieden: Amersfoortse heeft diverse soorten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, voor elk wat wils.
De AOV van Amersfoortse, waarvan u hieronder de toelichting en voorwaarden ziet, is de meest complete AOV. Vanzelfsprekend krijgt u een uitkering als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt. Maar tevens adviseren de arbeidsdeskundigen u over hoe u gezond, effectief en succesvol kunt ondernemen om arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk te voorkomen. En medici begeleiden u tijdens uw arbeidsongeschiktheid. Met deze totaalaanpak doet de Amersfoortse er alles aan om u weer zo snel mogelijk aan de slag te helpen.

Heeft u een nieuwe AOV nodig, of wilt u een second opinion ter vergelijk van een andere offerte, of wilt u weten of u uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering oversluiten moet naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Amersfoortse, dan kunt u bij ons gratis en vrijblijvend een offerte AOV Amersfoortse aanvragen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Afkorting 3 Strekking van de verzekering 4 Grondslag van de verzekering 5 Arbeidsongeschiktheid 6 Passende arbeid Omschrijving van de dekking voor het eerstejaarsrisico (rubriek A) 7 Uitkeringen (rubriek A) 8 Eigen risicotermijn (rubriek A) 9 Begrip ongeval (rubriek A) 10 Uitkeringen (ongevallenverzekering) Omschrijving van de dekking voor het na-eerstejaarsrisico (rubriek B) 11 Uitkeringen (rubriek B) 12 Eigen risicotermijn (rubriek B) Algemene bepalingen (rubriek A en B) 13 Uitsluitingen 14 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid en/of ongeval 15 Vaststelling van de uitkering 16 Omvang van de uitkering 17 Betaling van de uitkering 18 Einde van de uitkering 19 Premiebetaling 20 Restitutie van premie in verband met arbeidsongeschiktheid 21 Herziening van premie en/of voorwaarden 22 Wijziging van beroep of beroepswerkzaamheden 23 Andere wijzigingen 24 Einde van de verzekering 25 Uitkering na beŽindiging verzekering 26 Arbeidsdeskundige hulp en reÔntegratie 27 Indexclausule 28 Verhogingsoptie 29 Rechtsbijstand 30 Hulpverlening in het buitenland 31 Preventiecheque 32 Overdracht van rechten 33 Vervaltermijn 34 Verjaring 35 Adres 36 Privacyreglement 37 Klachten Clausules Clausule terrorismedekking Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Degene wiens arbeidsongeschiktheid verzekerd is. 1.2 Eerstejaarsrisico (rubriek A) Arbeidsongeschiktheid gedurende de 52 weken, waarover geen recht op uitkering krachtens de Waz bestaat. 1.3 Na-eerstejaarsrisico (rubriek B) Arbeidsongeschiktheid voor zover deze voortduurt na het verstrijken van de in rubriek A bedoelde 52 weken. 1.4 De Amersfoortse NV Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij, gevestigd te Amersfoort. 2 Afkorting Waz: Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. 3 Strekking van de verzekering Deze verzekering heeft ten doel uitkering te verlenen bij derving van inkomen door de verzekerde tengevolge van zijn arbeidsongeschiktheid. 4 Grondslag van de verzekering De door de verzekeringnemer en de verzekerde aan De Amersfoortse verstrekte opgaven en gedane verklaringen, onder meer in aanvraagformulier, gezondheidsverklaring(en) en keuringsrapport(en), vormen de grondslag van de verzekeringsovereenkomst en worden geacht daarmede ťťn geheel uit te maken. Ingeval voornoemde opgaven en verklaringen in enig opzicht verkeerd of onwaarachtig blijken te zijn, alsmede ingeval van verzwijging van aan de verzekerde bekende omstandigheden als bedoeld in artikel 251 Wetboek van Koophandel, heeft De Amersfoortse het recht zich op vernietigbaarheid van de overeenkomst te beroepen. 5 Arbeidsongeschiktheid Van arbeidsongeschiktheid is uitsluitend sprake, indien er in relatie tot ziekte of ongeval objectief medisch vast te stellen stoornissen bestaan waardoor de verzekerde beperkt is in zijn functioneren. Onverminderd het hierboven bepaalde wordt arbeidsongeschiktheid aanwezig geacht, indien de verzekerde voor ten minste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden verbonden aan zijn op het polisblad vermelde beroep, zoals dat voor deze beroepswerkzaamheden in de regel en redelijkerwijs van hem kan worden verlangd. Aanpassing van werkzaamheden en werkomstandigheden alsmede taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf worden daarbij betrokken. Indien verzekerde binnen twee jaar na aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid zonder overleg met en toestemming van De Amersfoortse zijn bedrijf beŽindigt of zijn (aandeel) in het bedrijf verkoopt, wordt vanaf die datum niet langer uitgegaan van het op het polisblad vermelde beroep. In plaats daarvan wordt uitgegaan van passende arbeid (artikel 6). 6 Passende Arbeid Onder passende arbeid wordt verstaan beroepswerkzaamheden die voor de krachten en bekwaamheden van verzekerde zijn berekend en die met het oog op zijn opleiding en vroegere werkzaamheden in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Met het aldus vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid zal geen rekening worden gehouden met verminderde gelegenheid tot het verkrijgen van arbeid. blad 2 Rubriek A Omschrijving van de dekking voor het eerstejaarsrisico 7 Uitkeringen (rubriek A) 7.1 De verzekering voorziet in een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid, indien verzekerde in verband met de wachttijd van de Waz nog geen recht kan doen gelden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Waz, alsmede indien hij door toegenomen arbeidsongeschiktheid voor wat de toename betreft eerst na die wachttijd recht kan doen gelden op een verhoogde Waz-uitkering. 7.2 Indien verzekerde geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Waz kan doen gelden of indien deze uitkering door de krachtens deze wet ingestelde uitvoeringsorganen wordt geweigerd, eindigt de uitkering, met uitzondering van de ongevallenverzekering als omschreven in artikel 9 en 10, na verloop van een aaneengesloten periode van arbeidsongeschiktheid van 365 dagen, waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan ťťn maand, worden samengeteld. 7.3 Voor vrouwelijke verzekerden voorziet de verzekering in een uitkering gedurende 16 weken wegens zwangerschap/bevalling. Deze uitkering, gebaseerd op 100% van de jaarrente voor rubriek A, gaat in zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum of op de dag van de bevalling, indien die eerder plaatsvindt. Recht op uitkering bestaat alleen indien: - de vermoedelijke bevallingsdatum minimaal twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering ligt; - op de verzekering rubriek B minimaal twee jaar is meeverzekerd; - uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke bevallingsdatum een verklaring van een arts of verloskundige is overgelegd waaruit de zwangerschap en de vermoedelijke bevallingsdatum blijken. Als er in de periode van 16 weken ook recht bestaat op uitkering wegens arbeidsongeschiktheid in de zin van artikel 5 of 6, vervalt het recht op uitkering krachtens artikel 7.3. De uitkering krachtens artikel 7.1 zal dan worden gebaseerd op 100% van de verzekerde jaarrente. 7.4 De onder 7.1, 7.2 en 7.3 bedoelde uitkeringsperioden gelden met inachtneming van de eigen risicotermijn als bedoeld in artikel 8. 8 Eigen risicotermijn (rubriek A) De eigen risicotermijn is de overeengekomen periode, waarover de verzekerde geen recht heeft op een uitkering. Deze termijn gaat in op de dag volgend op die, waarop door een bevoegd arts de arbeidsongeschiktheid is vastgesteld. De eigen risicotermijn wordt slechts ťťnmaal in aanmerking genomen voor perioden van arbeidsongeschiktheid die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan ťťn maand. Ongevallenverzekering 9 Begrip ongeval Onder ongeval wordt verstaan een plotseling van buitenaf komend onvrijwillig op het lichaam van verzekerde inwerkend geweld, dat rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel tengevolge heeft. Onder ongeval wordt tevens verstaan: 9.1 bevriezing, zonnesteek, bliksemslag en andere elektrische ontladingen; 9.2 verdrinking, verstikking en verbranding, behalve door natuurlijke of kunstmatige bestraling; 9.3 acute vergiftiging, alsmede de schadelijke gevolgen van het ongewild binnenkrijgen van vreemde voorwerpen; infectieziekten, allergieŽn of bloedvergiftiging, ťťn en ander in aansluiting op verwonding tengevolge van een ongeval; 9.4 besmetting tengevolge van een onvrijwillige val in water of in enige andere stof; 9.5 uitputting, verhongering en verdorsting tengevolge van schipbreuk, watersnood, noodlanding, instorting, insneeuwing of invriezing e.d. 10 Uitkeringen (ongevallenverzekering) 10.1 Overlijden De gehele bij overlijden verzekerde som wordt uitgekeerd indien het ongeval binnen 730 dagen zonder medewerking van andere oorzaken de dood van de verzekerde tengevolge heeft. Op deze uitkering worden in mindering gebracht de uitkeringen welke ten gevolge van hetzelfde ongeval wegens blijvende invaliditeit zijn verleend. Betaling vindt plaats aan de echtgeno(o)t(e) en bij haar/zijn ontstentenis aan de erfgenamen van de verzekerde binnen veertien dagen nadat De Amersfoortse in het bezit is gekomen van de nodige bewijsstukken. 10.2 Blijvende invaliditeit Het recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit, rechtstreeks en zonder medewerking van andere oorzaken uit het ongeval voortvloeiende, ontstaat, zodra de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, uiterlijk binnen 730 dagen na het ongeval. Geen recht op een uitkering wegens blijvende invaliditeit bestaat indien de verzekerde binnen 730 dagen na het ongeval overlijdt aan de gevolgen van het ongeval. Indien de verzekerde binnen 730 dagen na het ongeval - anders dan tengevolge van het ongeval - overlijdt, voordat de mate van blijvende invaliditeit is vastgesteld, wordt de uitkering vastgesteld overeenkomstig de mate van blijvende invaliditeit bij het laatst door De Amersfoortse ingesteld geneeskundig onderzoek. Indien de uitkering krachtens deze rubriek mťťr bedraagt dan de verschuldigde uitkering bij overlijden wordt het verschil niet teruggevorderd. Indien de aard of de mate van een blijvende invaliditeit naar het oordeel van De Amersfoortse nog niet definitief is vast te stellen, heeft De Amersfoortse het recht de vaststelling uit te stellen tot ten hoogste drie jaar na het ongeval. Is nadat een jaar na het ongeval is verstreken de mate van blijvende invaliditeit nog niet vastgesteld, dan vergoedt De Amersfoortse over het bedrag dat wegens blijvende invaliditeit zal worden uitgekeerd, een rente van 6% per jaar, tegelijk met de uitkering te voldoen. Deze rente wordt berekend vanaf de 366ste dag na het ongeval. 10.3 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 10.3.1 Van de bij blijvende invaliditeit verzekerde som wordt uitgekeerd bij verlies of functieverlies van: het gezichtsvermogen van beide ogen % (totale blindheid)100 beide armen of handen of alle (10) vingers 100 beide benen of voeten 100 de geestvermogens100 een arm 75 blad 3 model 156 21 325 083 een onderarm 70 een hand of alle (5) vingers 60 een duim 25 een lid van de duim12,5 een wijsvinger 15 een lid van de wijsvinger 5 een middelvinger 12,5 een ringvinger of pink 10 een been 75 een onderbeen of een voet 50 alle tenen van een voet 15 een grote teen 5 een der overige tenen 3 Volledige onbruikbaarheid wordt gelijk gesteld met verliesen gedeeltelijke onbruikbaarheid met gedeeltelijk verlies. Bij geheel of onherstelbaar verlies van het gezichtsvermogen van een oog 35 doch, indien De Amersfoortse uitkering heeft verleend wegens onherstelbaar verlies van het gezichtsvermogen van een oog, ingeval van verlies van het gezichtsvermogen van het andere oog 65 bij gehele of onherstelbare doofheid aan beide oren 60 bij gehele of onherstelbare doofheid aan een oor 25 doch, indien De Amersfoortse uitkering heeft verleend wegens gehele of onherstelbare doofheid aan een oor ingeval van gehele of onherstelbare doofheid van het andere oor 35 10.3.2 Bij verlies van verschillende vingers van een hand wordt in totaal niet meer uitgekeerd dan hetgeen uitgekeerd zou zijn bij verlies van de gehele hand. 10.3.3 Ingeval van meerdere letsels tengevolge van verschillende ongevallen wordt in totaal niet meer uitgekeerd dan het verzekerde bedrag. 10.3.4 Wordt een reeds voor het ongeval bestaande verminking of blijvende onbruikbaarheid van een lichaamsdeel door het ongeval vergroot, dan wordt de uitkering vastgesteld op grond van het verschil tussen de percentages van deze blijvende invaliditeit voor en na het ongeval. 10.3.5 Bij de vaststelling van de mate van ongeschiktheid zal met het beroep van verzekerde geen rekening worden gehouden. 10.3.6 Bij enig letsel, hierboven niet genoemd, of bij gedeeltelijk verlies van de hierboven genoemde lichaamsdelen of functies, wordt een geneeskundig vast te stellen evenredig percentage uitgekeerd volgens de richtlijnen van de American Medical Association. 10.3.7 Bij ongevallen tengevolge van beroepsmatige machinale bewerking van hout, steen en kunststof worden bij overlijden en blijvende invaliditeit de verzekerde bedragen gesteld op 50% van de ten tijde van het ongeval verzekerde bedragen. 10.3.8 Er is geen recht op uitkering uit hoofde van de ongevallenverzekering, indien een ongeval is ontstaan, bevorderd of verergerd door sportbeoefening anders dan als amateur, bergbeklimmen, het deelnemen aan of beoefenen van parachutespringen, parasailing of daaraan verwante sporten, bobsleeŽn, rodelen, snelheidswedstrijden met racefietsen, motorrijtuigen, motorvaartuigen, met uitzondering van betrouwbaarheidsen puzzelritten, waarbij het snelheidselement geen rol van betekenis speelt. Rubriek B Omschrijving van de dekking voor het Na-eerstejaarsrisico 11 Uitkeringen (rubriek B) 11.1 Mits verzekerde arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 5 of 6, voorziet de verzekering in een uitkering, indien verzekerde recht kan doen gelden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Waz. 11.2 Indien verzekerde geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Waz kan doen gelden of, indien uitkering door de krachtens deze wet ingestelde uitvoeringsorganen wordt geweigerd, gaat de uitkering eerst in zodra verzekerde gedurende een aaneengesloten periode van 365 dagen arbeidsongeschikt is geweest, waarbij perioden van arbeidsongeschiktheid, welke elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan ťťn maand, worden samengeteld. 11.3 De onder 11.1 en 11.2 bedoelde uitkeringsperioden gelden met inachtneming van de op het voorblad van de polis vermelde eigen risicotermijn als bedoeld in artikel 12. 12 Eigen risicotermijn (rubriek B) De eigen risicotermijn is de overeengekomen periode, waarover de verzekerde geen recht heeft op een uitkering.Deze termijn gaat in op de dag dat de verzekerde recht kan doen gelden op een arbeidsongeschiktheidsuitkering krachtens de Waz dan wel in het geval van artikel 11.2 vanaf de 366e dag. Algemene bepalingen (rubriek A en B) 13 Uitsluitingen De hieronder vermelde uitsluitingen gelden voor de dekking van zowel het eerstejaarsrisico (rubriek A inclusief de ongevallendekking) als van het na-eerste jaarsrisico (rubriek B). Geen uitkering wordt verleend terzake van ongeval en/of arbeidsongeschiktheid, welke is ontstaan, bevorderd of verergerd: 13.1 door opzet of grove schuld van de verzekerde of van een bij de uitkering belanghebbende; 13.2 door een ongeval verzekerde overkomen, terwijl zijn bloedalcoholgehalte 0,8 promille of hoger was, of het ademalcoholgehalte 350 microgram of hoger was; dan wel door een verzekerde overkomen ongeval, waarbij De Amersfoortse op grond van de toedrachtgegevens in redelijkheid aannemelijk maakt dat het ongeval een gevolg was van overmatig alcoholgebruik; 13.3 door gebruik van geneesmiddelen, verdovende of opwekkende middelen anders dan op medisch voorschrift; 13.4 door ongevallen de verzekerde beneden de leeftijd van 23 jaar overkomen als bestuurder van een motorrijwiel met een cilinderinhoud van 50 cc of meer, dan wel indien daarvoor een kentekenbewijs is voorgeschreven; 13.5 hetzij direct, hetzij indirect door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij. De zes genoemde vormen van molest, alsmede de definities daarvan vormen een onderdeel van de tekst, die door het Verbond van Verzekeraars in Nederland d.d. 2 november 1981 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank in 's Gravenhage is gedeponeerd; 13.6 door, dan wel verband houdt met atoomkernreacties blad 4 en de daarbij ontstane splitsingsprodukten, onverschillig hoe de reacties zijn ontstaan, anders dan bij het toepassen van een medische behandeling. 13.7 Gedurende de tijd dat verzekerde is gedetineerd bestaat geen recht op uitkering. Dit betekent in elk geval geen recht op uitkering tijdens voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling door de Staat. Dit geldt zowel voor detentie in Nederland als in het buitenland. 14 Verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid en/of ongeval Verzekeringnemer, respectievelijk verzekerde of begunstigde is verplicht: 14.1 zich direct onder behandeling van een arts te stellen, al het mogelijke te doen om zijn herstel te bevorderen en alles na te laten wat zijn herstel kan vertragen of verhinderen; 14.2 zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen de eigen risicotermijn, en indien deze termijn langer is dan drie maanden, binnen drie maanden aan De Amersfoortse mededeling te doen van zijn arbeidsongeschiktheid op het daarvoor bestemde formulier van aangifte; 14.3 zich desgevraagd op kosten van De Amersfoortse door een door De Amersfoortse aangewezen arts te doen onderzoeken, aan deze alle gewenste inlichtingen te verstrekken respectievelijk zich voor onderzoek te doen opnemen in een aan te wijzen ziekenhuis; 14.4 alle door De Amersfoortse nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan De Amersfoortse of aan door haar aangewezen deskundigen en daartoe de nodige machtigingen te verlenen; voorts geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, verkeerd of onwaarachtig voor te stellen, die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de uitkering van belang zijn; 14.5 De Amersfoortse terstond op de hoogte te brengen van zijn geheel of gedeeltelijk herstel; 14.6 vooraf overleg te plegen met De Amersfoortse bij vertrek naar het buitenland voor langer dan twee maanden; 14.7 zich na het intreden van de arbeidsongeschiktheid te onthouden van alle handelingen waardoor de belangen van De Amersfoortse worden geschaad; 14.8 Verzekerde is verplicht medewerking te verlenen bij aanpassing van werkzaamheden, werkomstandigheden of taakverschuivingen binnen het eigen bedrijf, die in redelijkheid van verzekerde kunnen worden verlangd ter bevordering van zijn herstel en/of vermindering van zijn arbeidsongeschiktheid. Bij het niet nakomen van deze verplichting heeft De Amersfoortse het recht bij beoordeling van de arbeidsongeschiktheid uit te gaan van passende arbeid. 14.9 vooraf overleg te plegen met De Amersfoortse bij voorgenomen verkoop van zijn bedrijf en/of beŽindiging van de verzekerde beroepswerkzaamheden; 14.10 ingeval van een ongeval met blijvende invaliditeit hiervan binnen 7 dagen na het plaatsvinden van het ongeval aan De Amersfoortse kennis te geven op de wijze als onder 14.2 vermeld; 14.11 ingeval van een ongeval met dodelijke afloop er zorg voor te dragen, dat De Amersfoortse ten minste 48 uur voor de teraardebestelling of crematie in het bezit is van het aangifteformulier, terwijl op vordering van De Amersfoortse een door haar aan te wijzen geneeskundige in staat dient te worden gesteld tot een zodanig onderzoek van het stoffelijk overschot als deze noodzakelijk zal achten. Het niet nakomen door verzekerde, verzekeringnemer of begunstigde van ťťn of meer van bovengenoemde verplichtingen en het niet volledig en naar waarheid verstrekken van inlichtingen en gegevens, heeft verlies van het recht op uitkering tengevolge. 15 Vaststelling van de uitkering Zolang verzekerde arbeidsongeschikt is, zullen de mate van arbeidsongeschiktheid, de omvang van de uitkering en de periode waarvoor deze zal gelden, worden vastgesteld door De Amersfoortse aan de hand v an gegevens van door De Amersfoortse aan te wijzen medische en andere deskundigen. Van deze vaststelling zal telkens ten spoedigste na ontvangst daarvan aan verzekeringnemer mededeling worden gedaan. Indien de verzekeringnemer niet binnen 30 dagen zijn bezwaren heeft kenbaar gemaakt, wordt hij geacht het standpunt van De Amersfoortse te aanvaarden. 16 Omvang van de uitkering 16.1 De uitkering bedraagt bij een arbeidsongeschiktheid van: 25 - 35%: 30% van de verzekerde jaarrente 35 - 45%: 40% van de verzekerde jaarrente 45 - 55%: 50% van de verzekerde jaarrente 55 - 65%: 60% van de verzekerde jaarrente 65 - 80%: 75% van de verzekerde jaarrente 80 - 100%: 100% van de verzekerde jaarrente. 16.2 Indien de arbeidsongeschiktheid gedurende de uitkeringsperiode volgens rubriek B toeneemt, zonder dat verzekerde in verband met de wachttijd bedoeld in de Waz, ingevolge die wet recht op een verhoogde uitkering kan doen gelden, wordt het uitkeringspercentage gehandhaafd op het percentage dat bestond voor de toename van de arbeidsongeschiktheid, uiterlijk totdat verzekerde bedoeld wettelijk recht op een verhoogde uitkering kan doen gelden of zou hebben doen gelden, indien de Waz-uitkering niet zou zijn geweigerd. 16.3 Indien rubriek A is meeverzekerd, bestaat gedurende de in 16.2 genoemde Waz-wachttijd eveneens recht op een uitkering volgens deze rubriek. Van de verzekerde jaarrente krachtens rubriek A wordt alsdan uitgekeerd een percentage gelijk aan het verschil tussen het uitkeringspercentage volgens de in 16.1 genoemde tabel behorende bij de nieuwe graad van arbeidsongeschiktheid en dat behorende bij de oorspronkelijke graad van arbeidsongeschiktheid. 17 Betaling van de uitkering Met inachtneming van het in deze polis bepaalde is terzake van arbeidsongeschiktheid verzekerd een van dag tot dag verkregen wordende periodieke uitkering, welke per dag (bij volledige arbeidsongeschiktheid) 1/365 gedeelte van de verzekerde jaarrente bedraagt. De uitbetaling van de door De Amersfoortse verschuldigd geworden termijnen geschiedt telkens in vierwekelijkse periodes achteraf met dien verstande, dat bij beŽindiging van de arbeidsongeschiktheid de uitbetaling zal geschieden zo spoedig mogelijk na de dag, waarop die beŽindiging aan De Amersfoortse is bekend geworden, respectievelijk door haar aan verzekeringnemer is meegedeeld. 18 Einde van de uitkering De uitkering eindigt: 18.1 per de dag dat verzekerde niet meer minstens 25% blad 5 model 156 21 325 083 arbeidsongeschikt is; 18.2 per de eerste dag van de eerste maand volgend op de maand waarin verzekerde de overeengekomen eindleeftijd heeft bereikt; 18.3 op de datum van overlijden van verzekerde, met dien verstande dat na het overlijden de reeds ingegane uitkering nog gedurende drie maanden zal worden voortgezet, indien de verzekerde op de dag van overlijden gehuwd was of duurzaam samenwoonde. De uitkering geschiedt aan de echtgeno(o)t(e) of partner van verzekerde; 19 Premiebetaling 19.1 Premiebetaling in het algemeen De verzekeringnemer dient de premie en de kosten vooruit te betalen uiterlijk op de dertigste dag nadat deze verschuldigd worden. 19.2 Wanbetaling Indien de verzekeringnemer het verschuldigde niet tijdig betaalt of weigert te betalen, wordt geen dekking verleend ten aanzien van nadien ontstane arbeidsongeschiktheid. Een in gebrekestelling door De Amersfoortse is niet vereist. De verzekeringnemer dient het verschuldigde, eventueel verhoogd met aan de inning en invordering verbonden kosten en rente, alsnog te betalen. De dekking gaat weer in op de dag na die waarop het verschuldigde door De Amersfoortse is ontvangen en als zodanig is geaccepteerd. Gedurende de schorsing is De Amersfoortse bevoegd de verzekering zonder inachtneming van een opzeggingstermijn op een door haar te bepalen tijdstip te beŽindigen. 19.3 Restitutie van betaalde premie Behalve bij opzegging wegens opzet De Amersfoortse te misleiden, wordt bij tussentijdse beŽindiging over de nog niet verstreken termijn premierestitutie verleend onder aftrek van administratiekosten. 20 Restitutie van premie in verband met arbeidsongeschiktheid Zolang verzekerde een uitkering ontvangt krachtens rubriek B zal de over die periode betaalde premie voor de rubrieken A en B naar evenredigheid van die uitkering worden gerestitueerd. 21 Herziening van premie en/of voorwaarden De Amersfoortse heeft het recht de voorwaarden en premies van de bij haar lopende en geschorste verzekeringen en bloc dan wel groepsgewijs te herzien. Een dergelijke herziening geschiedt voor iedere daarvoor in aanmerking komende verzekering op een door De Amersfoortse vastgestelde datum. Voor die verzekeringen onder welke een uitkering wordt gedaan zal de herziening van de premie plaatsvinden op de door De Amersfoortse vastgestelde datum, doch de herziening van de voorwaarden zal eerst van kracht worden, zodra de uitkering is beŽindigd. De verzekeringnemer wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd tenzij hij binnen de in de mededeling genoemde termijn schriftelijk het tegendeel heeft bericht. In dit laatste geval eindigt de verzekering op de in de mededeling door De Amersfoortse genoemde datum. De mogelijkheid van opzegging van de verzekering door verzekeringnemer geldt niet indien: - de herziening van de premie en/of voorwaarden voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; - de herziening een verlaging van de premie en/of een uitbreiding van de dekking inhoudt; - de herziening van de premie direct voortvloeit uit het bereiken van een leeftijdsgrens voor de verzekerde waaraan de premie is gekoppeld; - de herziening van de premie direct voortvloeit uit de overeengekomen jaarlijkse klimming van verzekerde jaarrente en premie. 22 Wijziging van beroep of beroepswerkzaamheden 22.1 Verplichtingen De verzekeringnemer of de verzekerde is verplicht De Amersfoortse vooraf te melden, wanneer de verzekerde: - ophoudt zijn op het polisblad vermelde beroep daadwerkelijk uit te oefenen; - dat beroep wijzigt; - de aan dat beroep verbonden werkzaamheden verandert. Als de verzekerde ophoudt zijn beroep of bedrijf daadwerkelijk uit te oefenen, anders dan in verband met door De Amersfoortse erkende arbeidsongeschiktheid, waaronder mede wordt verstaan het niet daadwerkelijk beroepsmatig aanwenden van een vastgestelde restcapaciteit, heeft De Amersfoortse het recht de verzekering te beŽindigen of op verzoek van de verzekerde gedurende maximaal een jaar de dekking op te schorten en gedurende deze periode een sluimerpremie in rekening te brengen. In dit laatste geval wordt de dekking weer van kracht, als de verzekerde zijn beroep of bedrijf en de daaraan verbonden werkzaamheden weer uitoefent. De verzekering vervalt als de verzekerde voor afloop van deze periode zijn beroep of bedrijf niet opnieuw uitoefent. 22.2 Gevolgen van beroepswijziging De Amersfoortse zal beoordelen of die wijziging of verandering een risicoverzwaring inhoudt. Is dit het geval, dan heeft De Amersfoortse het recht andere voorwaarden te stellen, de premie te verhogen, het verzekerde bedrag te verlagen of de verzekering te beŽindigen. Als de verzekeringnemer met de verhoging van de premie en/of ongunstiger voorwaarden niet akkoord gaat, heeft hij het recht de verzekering tussentijds te beŽindigen. De verzekering zal dan worden beŽindigd per de datum waarop De Amersfoortse de mededeling over de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen. Het recht van verzekeringnemer om de verzekering op te zeggen vervalt een maand nadat hij door De Amersfoortse op de hoogte is gesteld van de premieverhoging of ongunstiger voorwaarden. 22.3 Gevolgen van beroepswijziging bij arbeidsongeschiktheid Als verzekeringnemer of verzekerde verzuimd heeft melding te maken van de wijziging van het beroep of de daaraan verbonden werkzaamheden, zal De Amersfoortse, wanneer verzekerde zich arbeidsongeschikt meldt, eveneens beoordelen of de wijziging of verandering een risicoverzwaring inhoudt. Is er geen sprake is van een risicoverzwaring dan blijft het recht op uitkering gehandhaafd. Is er wel sprake is van risicoverzwaring die er toe leidt dat de verzekering slechts zou worden voortgezet met toepassing van bijzondere voorwaarden en/of premieverhoging, dan geschiedt de uitkering: - met inachtneming van die bijzondere voorwaarden, en/of; - in verhouding van de voor deze verzekering betaalde premie tot de premie die wegens de risicoverzwaring is verschuldigd. blad 6 Als een niet tijdig gemelde risicoverzwaring naar het oordeel van De Amersfoortse van dien aard is, dat de verzekering niet kan worden voortgezet, bestaat geen recht op uitkering. 23 Andere wijzigingen 23.1 Verplichtingen De verzekeringnemer/verzekerde is verplicht op straffe van verlies van het recht op uitkering aan De Amersfoortse onmiddellijk te melden wanneer: 23.1.1 de verzekerde voor langer dan zes maanden naar het buitenland vertrekt. 23.1.2 de verzekerde na het ingaan van de verzekering verplicht verzekerd wordt ingevolge de WAO of enige andere verplichte voorziening die recht geeft op uitkering bij arbeidsongeschiktheid; 23.1.3 de verzekeringnemer of de verzekerde dan wel zijn bedrijf failliet is verklaard, respectievelijk aan hem of zijn bedrijf sursťance van betaling is verleend; 23.1.4 de verzekeringnemer geen of minder verzekerbaar belang heeft bij hetgeen verzekerd is. In ieder geval is in het kader van de verzekeringsovereenkomst geen verzekerbaar belang aanwezig, als verzekerde anders dan tengevolge van arbeidsongeschiktheid geen inkomsten heeft uit het op het polisblad vermelde beroep. De verzekeringnemer is verplicht in deze gevallen De Amersfoortse desgevraagd in het bezit te stellen van documenten waaruit de wijziging blijkt. 23.2 Gevolgen van de wijzigingen De Amersfoortse heeft bij de in dit artikel genoemde gevallen het recht andere voorwaarden te stellen, de premie te wijzigen, de verzekerde jaarrente(s) te verlagen of de verzekering te beŽindigen. Als de verzekeringnemer met de verhoging van de premie en/of ongunstiger polisvoorwaarden niet akkoord gaat, heeft hij het recht de verzekering tussentijds te beŽindigen. De verzekering zal dan worden beŽindigd per de datum waarop De Amersfoortse de mededeling over de gewijzigde omstandigheden heeft ontvangen. Het recht van verzekeringnemer om de verzekering te beŽindigen vervalt een maand nadat hij door De Amersfoortse op de hoogte is gesteld van de premieverhoging of ongunstiger voorwaarden. 23.3 Herstel van de verzekering Tot ťťn jaar nadat de verzekering geheel of gedeeltelijk is vervallen wegens een verplichte voorziening als genoemd in art. 23.1.2 heeft verzekerde het recht binnen een maand na beŽindiging van die voorzieningen, de verzekering zonder geneeskundige waarborgen in kracht te doen herstellen. 24 Einde van de verzekering Onverminderd het elders in deze voorwaarden omtrent opzegging en beŽindiging van de verzekering bepaalde, eindigt de verzekering: 24.1 op de contractsvervaldatum, indien de verzekeringnemer uiterlijk twee maanden voor deze datum per aan De Amersfoortse gericht schrijven de verzekering heeft opgezegd; 24.2 zodra de overeengekomen einddatum is bereikt; 24.3 op de datum van het overlijden van verzekerde; 24.4 indien door of namens verzekerde of verzekeringnemer opzettelijk onjuiste gegevens zijn verstrekt. Behoudens de in deze voorwaarden genoemde gevallen is de verzekering onopzegbaar van de zijde van De Amersfoortse. 25 Recht op uitkering na beŽindiging van de verzekering Indien de verzekering wordt beŽindigd, hetzij door de verzekeringnemer, hetzij door De Amersfoortse overeenkomstig het in artikel 19, 21, 22 en 23 bepaalde, geschiedt zulks onverminderd de rechten op een reeds ingegane uitkering. Bij toename van de arbeidsongeschiktheid na beŽindiging van de verzekering zal geen verhoging van het uitkeringspercentage plaatsvinden. 26 Arbeidsdeskundige hulp, reÔntegratie 26.1 Arbeidsdeskundige hulp Meeverzekerd is recht op arbeidsdeskundige hulp en begeleiding bij arbeidsongeschiktheid van de verzekerde. Deze hulp wordt verleend door register-arbeidsdeskundigen van De Amersfoortse. Zij omvat onderzoek, advisering en begeleiding ten behoeve van aanpassingen van de beroepswerkzaamheden en de bedrijfsvoering die het herstel bevorderen en de arbeidsongeschiktheid verminderen. De kosten van de arbeidsdeskundigen zijn voor rekening van De Amersfoortse. 26.2 ReÔntegratie Overige kosten van aanpassingen, herplaatsing, bemiddeling bij andere arbeid, revalidatie en her- of omscholing die buiten de normale kosten van genees- en heelkundige behandeling vallen, kunnen eveneens voor vergoeding in aanmerking komen voorzover daarop niet uit anderen hoofde aanspraak bestaat. Vereist is goedkeuring vooraf door De Amersfoortse. 27 Indexclausule 27.1 Algemeen Onder indexcijfer wordt verstaan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) te 's Gravenhage in haar 'Statistisch Bulletin' gepubliceerde indexcijfer van de lonen van volwassen werknemers, zoals dat ook wordt gebruikt ter berekening van de uitkering ingevolge de sociale verzekeringswetten. 27.2 Verzekerde bedragen en premie 27.2.1 De verzekerde bedragen en de premie gaan op en neer met het hierboven vermelde indexcijfer. Bij de aanvang van de verzekering wordt voor de verzekerde bedragen het indexcijfer aan het einde van het voorafgaande kalenderjaar gesteld op 100. Voor elk komend jaar zullen de verzekerde bedragen en de premie per de eerstvolgende premievervaldag opnieuw worden vastgesteld op basis van het voorlaatst gepubliceerde indexcijfer in het voorafgaande kalenderjaar. De nieuw verzekerde jaarrente voor zowel rubriek A als rubriek B wordt vermeld op de premienota. Bij verhoging door indexering zal de premie voor de verhoging vanaf de 31- jarige leeftijd van verzekerde worden gebaseerd op de bij de indexering bereikte leeftijd. 27.2.2 Verhoging van de verzekerde bedragen en de premie door stijging van het indexcijfer vindt plaats ongeacht tijdens de duur van deze verzekering opgetreden ziekten of ongevallen. Indexering vindt niet langer plaats, zodra verzekerde recht kan doen gelden op een uitkering krachtens de Waz en/of aan verzekerde een uitkering wegens blijvende invaliditeit is gedaan van meer dan 50% van het verzekerde bedrag. De indexering zal daarna weer plaatsvinden na volledig herstel en beŽindiging van de uitkering. blad 7 model 156 21 325 083 28 Verhogingsoptie Eens in de drie jaar ontvangt verzekeringnemer een polisoverzicht voor de controle op de juistheid van de lopende verzekering. Een hieruit voortvloeiend verzoek tot verhoging van de verzekerde jaarrente(s) kan tot maximaal 15% plaatsvinden zonder medische acceptatie mits: - verzekerde de 51-jarige leeftijd nog niet heeft bereikt; - verzekerde niet arbeidsongeschikt is of arbeidsongeschikt is geweest in een periode van een half jaar voorafgaande aan het verzoek tot verhoging; - inkomensgegevens worden overgelegd. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zal de ingangsdatum van de verhoging worden gesteld op de datum waarop het verzoek tot verhoging door De Amersfoortse is ontvangen. De verhoging kan door De Amersfoortse worden gemaximeerd op grond van bij haar geldende algemene acceptatieregels bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. 29 Rechtsbijstand Bij deze polis is meeverzekerd het recht op rechtsbijstand op de hieronder vermelde condities. 29.1 Rechtsbijstand De Amersfoortse verleent rechtsbijstand aan verzekerde, die op grond van deze polis terzake van arbeidsongeschiktheid uitkering geniet, of zou genieten indien de eigen risicotermijn niet langer dan 14 dagen zou zijn. De rechtsbijstand wordt verleend tot verhaal van schade op een derde, die in verband met het veroorzaken van voornoemde arbeidsongeschiktheid jegens verzekerde op grond van een onrechtmatige daad tot schadevergoeding is verplicht. 29.2 Derde in de zin van de rechtsbijstandsverzekering is een ieder die op wettelijke gronden jegens verzekerde tot schadevergoeding is gehouden, met uitzondering van De Amersfoortse. 29.3 De Amersfoortse is tot het verlenen van voornoemde rechtsbijstand niet verplicht indien: 29.3.1 verzekerde recht op rechtsbijstand kan ontlenen aan enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum; 29.3.2 de wettelijk aansprakelijke derde zijn domicilie heeft buiten de Benelux. 29.4 De Amersfoortse draagt de aan rechtsbijstand verbonden kosten tot ? 7.500,- per gebeurtenis. Onder de kosten van rechtsbijstand vallen de declaraties van advocaten en procureurs, scheidslieden, deurwaarders, verkeers- en andere deskundigen, de gerechtskosten en de geliquideerde kosten, alles voor zover De Amersfoortse zich van te voren met het aanspannen van een procedure akkoord heeft verklaard. De Amersfoortse draagt eveneens de kosten van rechtsbijstand, die De Amersfoortse buiten rechte heeft gemaakt ter vaststelling van aanspraken van verzekerde. Geliquideerde kosten tot vergoeding waarvan een derde jegens verzekerde wordt veroordeeld, komen aan De Amersfoortse toe voorzover door haar betaald. 29.5 De Amersfoortse is gerechtigd eerst zelf te proberen in der minne een voor verzekerde bevredigend resultaat te bereiken. De Amersfoortse kan vergoeding van kosten van rechtsbijstand weigeren indien: 29.5.1 zij of een door haar ingeschakelde advocaat van mening is dat een procedure geen enkele kans op succes biedt of dat door een procedure geen gunstiger resultaat kan worden bereikt dan in der minne mogelijk was gebleken; 29.5.2 een aansprakelijke derde insolvabel is; 29.5.3 zij of een door haar ingeschakelde advocaat van mening is dat hoger beroep of cassatie van een vonnis in eerste instantie niet tot een beter resultaat kan leiden. Indien verzekerde in de gevallen genoemd onder 29.5.1 tot en met 29.5.3 op eigen kosten een procedure aanspant of voortzet, zal De Amersfoortse die kosten alsnog vergoeden, als door de procedure een beter financieel resultaat wordt bereikt dan door De Amersfoortse voor mogelijk werd gehouden en het bedrag tot betaling waarvan de derde gerechtelijk werd veroordeeld in zijn geheel van die derde kan worden geÔncasseerd. 29.6 Zodra zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die aanleiding zou kunnen geven tot aanspraken van verzekerde jegens een derde, dient verzekerde daarvan mededeling te doen aan De Amersfoortse en wel uiterlijk binnen 14 dagen nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan, waarbij verzekerde alle gegevens die op de toedracht van de gebeurtenis en op de omvang van zijn schade betrekking hebben, dient over te leggen. 30 Hulpverlening in het buitenland Bij deze polis is meeverzekerd het recht op hulpverlening aan verzekerde in het buitenland door de BV Nederlandse Hulpverleningsorganisatie SOS International (hierna te noemen SOS International) te Amsterdam op de hieronder vermelde condities: 30.1 Recht bestaat op organisatie door SOS International van wereldwijde hulpverlening ter zake van acute ziekte, ongeval of overlijden van verzekerde buiten Nederland. 30.2 Ingeval van acute ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van verzekerde bestaat recht op vergoeding van de kosten van vervoer (inclusief de noodzakelijke medische begeleiding) per ambulance-auto of ambulance-vliegtuig naar een plaats in Nederland. Verzekerde is verplicht medewerking te verlenen voor het verkrijgen van een schriftelijke verklaring van de behandelend arts waaruit blijkt dat vervoer verantwoord is en dat de gekozen wijze van vervoer alsmede de vorm van eventuele medische begeleiding noodzakelijk is. Voor vervoer per ambulance-vliegtuig geldt bovendien dat de repatriŽring het redden van het leven en/of het voorkomen of verminderen van de te verwachten invaliditeit van verzekerde moet beogen. 30.3 Ingeval van overlijden van verzekerde bestaat recht op vergoeding van de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar een plaats in Nederland, waaronder de kosten van de voor het vervoer noodzakelijke kist. 30.4 Ingeval een beroep wordt gedaan op deze hulpverlening dient deze zo spoedig mogelijk, doch altijd vooraf, per telefoon, telegram, of telefax te worden aangevraagd bij SOS International. 30.5 SOS International dient toestemming te verlenen voor het maken van de in dit artikel genoemde kosten. 30.6 Indien, zo deze verzekering niet bestond, aanspraak gemaakt zou kunnen worden op uitkering op grond van enige andere verzekering, al dan niet van oudere datum, of op grond van enige wet of andere voorziening, is de in dit artikel genoemde dekking pas in de laatste plaats geldig. Alleen die schade zal dan voor uitkering in aanmerking komen welke het bedrag te boven gaat waarop verzekerde elders aanspraak zou kunnen maken. 30.7 Er bestaat geen recht op hulpverlening en vergoeding van kosten, indien de reis naar en het verblijf in het buitenland tot doel hadden een medische blad 8 behandeling te ondergaan, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door De Amersfoortse. 31 Preventiecheque Verzekerden die krachtens rubriek B zijn verzekerd en niet arbeidsongeschikt zijn, hebben tot een jaar voor het bereiken van de einddatum van de verzekering recht op de preventiecheque. De Amersfoortse verstuurt om de drie jaar, voor het eerst drie jaar na de ingangsdatum van de verzekering, een cheque die naar keuze van de verzekerde kan worden besteed aan onderzoek en advies op het gebied van gezondheid en arbeids-geschiktheid, afgestemd op de beroepswerkzaamheden van de verzekerde. Verzekerde kan gebruik maken van een van de op de preventiecheque vermelde mogelijkheden. Over het advies of het resultaat van een onderzoek wordt aan De Amersfoortse geen informatie verstrekt. De kosten worden door De Amersfoortse vergoed tot een door De Amersfoortse met de dienstverlener overeengekomen bedrag. Vervolgonderzoeken of -behandelingen komen niet voor rekening van De Amersfoortse. 32 Overdracht van rechten De rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, kunnen niet worden beleend, vervreemd of in pand gegeven, noch anderszins tot voorwerp van zekerheid dienen. 33 Vervaltermijn Alle uitkeringen die niet binnen ťťn jaar nadat ze betaalbaar zijn gesteld zijn opgeŽist vervallen aan De Amersfoortse. Ter zake van alle uitkeringen en vorderingen waarvan De Amersfoortse betaling weigert, moet door diegene die krachtens deze verzekering recht op uitkering claimt, op straffe van verval van de aanspraken, het geschil binnen een jaar na de datum van weigering bij de bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. 34 Verjaring Ongeacht hetgeen in artikel 14 is bepaald vervalt ieder recht op uitkering, indien de arbeidsongeschiktheid of het ongeval niet binnen twee jaar na het ontstaan daarvan of na de ongevalsdatum bij De Amersfoortse is gemeld. 35 Adres Kennisgevingen door De Amersfoortse aan de verzekeringnemer geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij De Amersfoortse bekende adres of aan het adres van de tussenpersoon door wiens bemiddeling deze verzekering loopt. 36 Privacyreglement De bij de aanvraag van deze verzekering verstrekte persoonsgegevens, alsmede eventuele nadien overgelegde persoonsgegevens kunnen worden opgenomen in de door De Amersfoortse gevoerde persoonsregistratie. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing. 37 Klachten Op deze verzekering is Nederlands recht van toepassing. Degene die recht heeft op een beslissing van De Amersfoortse op grond van deze verzekering kan, indien hij klachten heeft naar aanleiding van deze verzekering, zich wenden tot: - de afdeling CliŽntenservice van De Amersfoortse, telefoon (033) 464 25 55 of email: clientenservice@amersfoortse.nl - Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon (070) 333 89 99. Clausules De volgende clausules zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar in het polisblad wordt verwezen. Clausule 41 Op deze verzekering is het gecombineerde tarief van toepassing, de hieruit voortvloeiende premieverhogingen op de hoofdpremievervaldata zullen niet worden aangemerkt als 'herziening van de premie en/of voorwaarden' in de zin van deze polisvoorwaarden. Een tabel met het premieverloop voor de komende jaren zal op verzoek worden verstrekt. Clausule 63 Indien een jaarlijkse indexering op grond van de in de indexclausule vermelde omstandigheden niet kan plaatsvinden, worden in plaats daarvan de verzekerde bedragen jaarlijks verhoogd met 3%. Clausule 73 Indien een jaarlijkse indexering op grond van de in de indexclausule vermelde omstandigheden niet kan plaatsvinden, worden in plaats daarvan de verzekerde bedragen jaarlijks verhoogd met 4%. Clausule 102 Indien een jaarlijkse indexering op grond van de in de indexclausule vermelde omstandigheden niet kan plaatsvinden, blijft de indexering voor deze verzekering onverminderd doorgaan evenwel met een maximum van 4%. Clausule BE (Rubriek B-Extra) Deze verzekering is uitgebreid met rubriek B-Extra. Naast de algemene voorwaarden zijn hierop de volgende specifieke voorwaarden van toepassing. 1 Definitie Minimumloon Het wettelijke minimumloon op jaarbasis inclusief vakantietoeslag. Als peildatum hiervoor geldt de laatstverstreken hoofdpremievervaldag van deze verzekering. 2 Uvi De uitvoeringsinstelling van de Waz. 3 Uitbreiding verplichtingen Verzekeringnemer resp. verzekerde is verplicht om de arbeidsongeschiktheid en de toe- of afname daarvan te melden aan de uvi en ons op de hoogte te stellen van de uitkeringsbeslissingen van de uvi en de daartoe door de uvi opgemaakte beschikking aan De Amersfoortse ter inzage te geven. 4 Dekking Rubriek B-Extra Rubriek B-Extra voorziet in een uitkering in de volgende gevallen: 4.1 Het percentage arbeidsongeschiktheid volgens de Waz is lager dan het percentage dat door De Amersfoortse op grond van de algemene voorwaarden rubriek B werd vastgesteld. De uitkering is het verschil tussen bijbehorende uitkeringspercentages vermenigvuldigd met 70% van het minimumloon. Hierbij worden de uitkeringspercentages gehanteerd die zijn opgenomen in het artikel 'omvang van de uitkering'. 4.2 De Waz-uitkering vanwege de inkomensdervingseis blad 9 model 156 21 325 083 van de Waz is gebaseerd op een lagere dan de maximale grondslag. Uitgekeerd wordt 70% van het verschil tussen beide grondslagen, vermenigvuldigd met het Wazuitkeringspercentage overeenkomstig de in het artikel 'omvang van de uitkering' opgenomen percentages. 5 Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid De premie voor rubriek B-Extra is geheel of gedeeltelijk niet meer verschuldigd, indien De Amersfoortse krachtens rubriek B uitkeert. Premievrijstelling wordt verleend naar evenredigheid van de uitkering krachtens rubriek B. 6 Extra Indexering rubriek B De extra indexering is van kracht bij de jaarlijkse indexering van rubriek B overeenkomstig de indexclausule van de algemene voorwaarden. Als blijkt dat het indexpercentage van De Amersfoortse hoger is dan het percentage waarmee de maximale grondslag voor de Waz-uitkeringen is aangepast, zal het indexpercentage voor rubriek B worden verhoogd met het verschil tussen beide percentages. Peildatum hierbij is de hoofdpremievervaldatum van deze verzekering. De extra indexering vindt niet langer plaats zodra verzekerde recht kan doen gelden op een Waz-uitkering. Clausule B10 (Passende arbeid Rubriek B) Bij deze verzekering zal voor rubriek B bij de beoordeling van de arbeidsongeschiktheid het in artikel 6 gedefinieerde criterium voor passende arbeid worden gehanteerd. Clausule terrorismedekking Op deze verzekering is schade door terrorisme gedekt bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade N.V. (NHT) volgens bijgaande voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen In dit clausuleblad en de daarop berustende bepalingen wordt ? voor zover niet anders blijkt ? verstaan onder: 1.1 Terrorisme Gewelddadige handelingen en/of gedragingen ? begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest ? in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks ? al dan niet in enig organisatorisch verband ? is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.2 Kwaadwillige besmetting Het ? buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest ? (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden ? al dan niet in enig organisatorisch verband ? is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.3 Preventieve maatregelen Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of ? indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt ? de gevolgen daarvan te beperken. 1.4 Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 omschreven risico?s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.5 Verzekeringsovereenkomsten - Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub o van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico's. - Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. - Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.6 In Nederland toegelaten verzekeraars - Schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en - natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.1, 1.2 en 1.3 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als ?het terrorismerisico?, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. blad 10 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiŽle middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiŽle middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van dit Clausuleblad wordt beschouwd.
 • aov vergelijken aegon arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken amersfoortse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken asr arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken delta lloyd arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken generali arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken goudse arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken nationale nederlanden arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering
 • aov vergelijken taf arbeidsongeschiktheidsverzekering